– Forventet mer til beredskap i statsbudsjettet

Røde Kors etterlyste støtte til bedre vilkår for frivillig beredskap for å møte stadig økende ekstremvær.

– Dessverre leverer ikke regjeringen etter behovene vi ser, sier Anders Thorheim, leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors.

Mer ekstremvær

Mer ekstremvær og uvær, skogbrann, flere ras og skred, og større risiko for menneskeskapte hendelser gjør lokal beredskap stadig viktigere. 

Vi frykter at flere liv vil gå tapt i flommer, jordras og ekstremvær i tiden som kommer. Derfor etterlyste vi en kraftig satsing på frivillig beredskap i statsbudsjettet for 2020. Dessverre leverer ikke regjeringen etter behovene vi ser, sier Thorheim.

Røde Kors hadde sammen med de andre frivillige redningsorganisasjonene forventet en økning i overføringer til de frivillige i redningstjenesten på 22 millioner kroner. 

Røde Kors ønsket blant annet at disse midlene skulle brukes på flere nødnetterminaler og mer forutsigbarhet i nødnettsamarbeidet. 

I årets budsjett justerer regjeringen støtten med 1,5 millioner kroner, noe som er mindre enn den ventede prisveksten i Norge. 

– Sikker kommunikasjon mellom aktørene i redningstjenesten redder liv. Dette behovet er ikke berørt i statsbudsjettet. 

Vi forventet en større økning til det frivillige arbeidet i en tid hvor vi ser at lokal beredskap blir stadig viktigere og mer kostnadskrevende, sier 
Thorheim.  

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99