Omfattende Korona-tiltak i Røde Kors for å hindre spredning og opprettholde beredskap

Røde Kors har innført en rekke tiltak for å redusere spredning av Korona-viruset.

Oppdatert 13.03.2020 kl 15:42

Røde Kors i Norge følger situasjonen rundt koronaviruset Covid-19 tett og har dialog med helsemyndighetene. Vårt fremste mål er å ikke bidra til økt smitterisiko for befolkningen og risikogrupper spesielt. Det skal ikke være usikkerhet blant frivillige og deltakere om gjennomføring av aktivitet.

Norske myndigheter har innført svært strenge restriksjoner for hele befolkningen. Det fører også til at Røde Kors med umiddelbar effekt må innføre enda strengere tiltak i vårt humanitære arbeid. Dette betyr blant annet at:

 • Alle aktiviteter som innebærer fysisk kontakt innstilles. Kun digitale aktiviteter kan gjennomføres. Det oppfordres til å finne alternative former for kontakt og oppfølging der det er mulig.
 • Alle ansatte og frivillige som er kommet tilbake til Norge fra utenlandsreise siden 27. februar må holde seg hjemme i karantene. Dette gjelder også de som er en del av den frivillige beredskapen innenfor søk og redning.

En del fellesaktiviteter blir utsatt eller satt på hold fordi myndigheter på ulike nivå har satt begrensninger slik at det ikke er mulig å gjennomføre aktivitetene, enten det er på sykehjem eller i fengsler.

 • Flere aktiviteter blir utsatt eller satt på hold fordi det vil utgjøre en smitterisiko for deltakere som har en sårbar helse eller for å skjerme eldre frivillige, som også kan være er en sårbar gruppe.  
 • Flere fellesaktiviteter vil bli utsatt fordi flere mennesker møtes og reiser, for eksempel Ferie for alle-tilbud i påsken. Noen fellesaktiviteter, vil fortsette hvis det er vurdert som trygt i samråd med kommuneoverleger. 

Røde Kors ser nå på hvordan nye og eksiterende humanitære behov kan dekkes, og hvordan digitale tilbud kan oppskaleres:  

 • Tilbudet om digital leksehjelp blir skalert opp for å kompensere bortfall av fysisk leksehjelp.  Det jobbes også med å sikre at Kors på halsen, den største samtaletjenesten for ungdom, kan møte behovene til ungdom som nå tar kontakt. 
 • Røde Kors arbeider med et opplegg hvor lokale hjelpekorps i Røde Kors kan bistå lokalt helsepersonell med transport av personer som kan ha korona-viruset der helsevesenet lokalt ikke har kapasitet.  
 • Det er også utvikling av nye tiltak for å dekke humanitære behov lokalt og nasjonalt, i dialog med helsemyndigheter.

Møter og samlinger

Generalsekretæren innfører nye retningslinjer for samlinger, møter og kurs i regi av Røde Kors på nasjonal og distriktsnivå. Denne retningslinjen bygger på de generelle anbefalingene fra norske helsemyndigheter, som også gjelder for Røde Kors. Retningslinjene gjelder både for frivillige og ansatte:

 • Alle planlagte arrangementer, kurs og møter skal gjennomføres på alternativ måte (også distriktsårsmøter) fra og med 11. mars 2020 til og med 15. juni 2020, eventuelt avlyses.
 • Helt nødvendige lokale kurs og møter gjennomføres etter en risikovurdering og i forståelse med Distrikt og i samråd med kommunehelsetjenesten

Det gjøres flere tiltak for å unngå at ansatte i organisasjonen blir smittet og satt ut av spill:

 • Ansatte skal i utgangspunktet jobbe på hjemmekontor så sant det ikke er helt nødvendig at de er til stede på arbeidsplassen. Ansatte som må være til stede har en rotasjonsordning som gjør at det er to skift som roterer hver uke uten å fysisk møte hverandre.  
 • Det er også satt en stopp i alle reiser som ikke er direkte knyttet til gjennomføring av humanitær innsats nasjonalt og internasjonalt.

Aktiviteter

På bakgrunn av situasjonen er følgende beslutninger gjort av generalsekretæren for understående aktiviteter inntil videre: 

Besøkstjeneste/Besøksvenn med hund 

 • Fellesarrangementer på institusjoner - innstilles 
 • Gruppeaktiviteter - innstilles 
 • 1:1 aktiviteter på institusjoner - innstilles 
 • 1:1 besøk i bolig - innstilles

Oppvekstaktiviteter 

 • Ferie for alle – innstilles, gjelder påsken
 • Fellesverk – innstilles
 • Kors på halsen – opprettholdes 
 • Digital leksehjelp - opprettholdes og oppskaleres
 • Gatemegling – innstilles
 • Leksehjelp – innstilles
 • Barnas Røde Kors (BARK) – lnnstilles
 • Sosiale møteplasser i regi av Røde Kors Ungdom- innstilles
 • RØFF – innstilles

Migrasjon 

 • Flyktningguide - 1:1-koblinger innstilles. Gruppeaktivitet innstilles.  
 • Vennefamilie –innstilles
 • Norsktrening - innstilles  
 • Aktiviteter for beboere i mottak - innstilles  
 • Øvrige sosiale møteplasser/gruppeaktiviteter - innstilles 
 • Helsesenteret for papirløse i Oslo – innstilles inntil videre 
 • Flere har stilt spørsmål om akuttovernattingene. Tilbudene holdes åpne i Oslo og Kristiansand inntil videre. I Trondheim er akuttovernattingen stengt (planlagt avvikling uavhengig av korona). 

Kriminalitet og rus 

 • Visitortjeneste, fellesaktiviteter og 1:1 – innstilles  
 • Vitnestøtteordning – innstilles med en gradvis avvikling av forhåndsbestilte avtaler 
 • Nettverk etter soning – det opprettholdes enkelte 1:1 koblinger med digital kontakt, ikke fysisk kontakt. Fysiske 1:1 koblinger samt tilbakeføringssentrene, alle fellesaktiviter og drift er avviklet.

Søk og redning 

 • Primæraktivteten opprettholdes med fokus på smittevern ved pasientkontakt
 • Sanitetsvakt – lokale vurderinger gjennomføres før aktivitet videreføres

Der det er besluttet å opprettholde aktivitet skal råd om smitteforebyggende tiltak fra helsemyndigheter følges.  

For de som er i kontakt med særlig sårbare grupper skal disse følge råd til helsepersonell – FHI (link) På Helsenorge.no finner du de vanligste spørsmålene og svar om koronavirus, se også oppdatert informasjon på Korsveien.no. 

Husk retningslinjer for hygiene

 • Vi unngår å håndhilse og ha fysisk kontakt, inklusiv klemmer osv.  
 • Hold avstand fra andre, helst 1 meter 
 • Vask hender ofte med såpe og vann 
 • Bruk hånddesinfeksjon dersom såpe og vann ikke er tilgengelig 
 • Hvis du mistenker at du er syk med Koronaviruset: Ikke delta på aktiviteter og ring fastlegen eller legevakten på tlf 116117. (IKKE ring nødtelefonen med mindre det gjelder akutt sykdom).

Ta kontakt med nærmeste ansatt i lokalforening eller distriktskontor i din aktivitet dersom du har noen spørsmål eller ta kontakt med nasjonalkontoret på beredskap@redcross.no

Derfor blir samlinger, møter og kurs avlyst 

For å hindre smittespredning av koronaviruset (COVID-19) har generalsekretæren fastsatt ny retningslinje for alle arrangementer, møter og kurs i regi av Røde Kors nasjonalt eller på distriktsnivå. Retningslinjen gjelder både for frivillige og ansatte, og sier at alle planlagte arrangementer, kurs og møter (herunder distriktsårsmøter) skal avlyses eller gjennomføres på alternativ måte fra og med 11. mars 2020 til og med 15. juni 2020.

Denne retningslinjen bygger på de generelle anbefalingene fra norske helsemyndigheter, som også gjelder for Røde Kors. Tirsdag 10. mars bestemte Folkehelseinstituttet at alle arrangementer med over 500 deltakere avlyses, og at det skal gjennomføres en risikovurdering for alle arrangementer med over 100 deltakere. Det er økt risiko for smittespredning der mange mennesker samles. Personer som eksponeres for smitte ved reise og deltakelse på arrangementer risikerer å havne i karantene i opptil 14 dager, på eller i tilknytning til arrangementsstedet. Risikoen for smitte gjelder både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet. Røde Kors bør ikke utsette våre frivillige og ansatte for økt risiko for smitteeksponering dersom det ikke er strengt nødvendig. En økt risiko for smitteeksponering for våre frivillige og ansatte vil kunne føre til at Røde Kors’ beredskap blir unødvendig svekket. Røde Kors må gjøre det vi kan for å ivareta muligheten til å løse humanitære oppgaver samfunnet har behov for nå, og som kan oppstå som følge av situasjonen knyttet til koronaviruset. Samtidig skal Røde Kors bidra i den nasjonale solidaritetsdugnaden som pågår med å begrense den nasjonale smittespredningen mest mulig, slik at helsevesenet kan håndtere de utfordringene koronaviruset medfører.

Røde Kors gjør fortløpende vurderinger 

Røde Kors gjennomfører fortløpende vurderinger av situasjonen i tett dialog med helsemyndighetene, og vurderer om det skal innføres ytterligere risikoreduserende tiltak. På samme måte vil Røde Kors også kontinuerlig vurdere å lempe på tiltakene dersom situasjonen skulle tilsi det.    

Alternativ gjennomføring  

Arrangementer, møter og kurs kan gjennomføres elektronisk via Teams hvis det er hensiktsmessig. Nasjonalkontoret utarbeider en veileder for hvordan årsmøter kan avholdes via Teams som snarlig vil være tilgjengelig.  

Nye vurderinger frem mot 15. juni  

Arrangementer og samlinger som er planlagt etter 15. juni 2020 går foreløpig som planlagt. Røde Kors vil gjøre nye vurderinger av situasjonen jevnlig, og vil kommunisere eventuelle endringer i denne retningslinjen fortløpende.   

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler