To kvinner ser i kameraet og smiler

Masteroppgave om humanitære behov? Søk stipend!

Skal du skrive masteroppgave om humanitære behov i Norge? Da kan du søke masterstipend fra Røde Kors.

Årets stipender tildeles masterprosjekter som identifiserer og møter kunnskapshull om humanitære behov og utfordringer i Norge.


Røde Kors sitt samfunnsoppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Kunnskapssutvikling er svært viktig i dette arbeidet. For å stimulere til ny og relevant kunnskap deler Røde Kors ut seks stipender til humanitære masterprosjekter som skal gjennomføres i undervisningsåret 2019/2020.

OBS! Søknadsfrist: 15. april 2019


Prosjektet må fordype seg tematisk i tilknytning til en av Røde Kors’ prioriterte målgrupper: [1] [2]

  • Mennesker i akutte faresituasjoner
  • Barn og unge i sårbare livssituasjoner
  • Migranter i sårbare livssituasjoner
  • Eldre i sårbare livssituasjoner
  • Personer med kriminalitets- og/eller rusproblemer 

Hvert masterstipend er på 20 000 NOK, og skal brukes av mottaker på en måte som øker kvalitet og sikrer gjennomførbarhet på prosjektet. Stipendene er tilgjengelige for fremragende masterstudenter som er tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet. Stipendet tildeles på grunnlag av søkers kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans.

For å søke stipendet må du sende oss:

  1. Et kort motivasjonsbrev (en halv side) som redegjør for motivasjon og interesse i det humanitære feltet, samt tilleggsverdi et eventuelt stipend vil gi prosjektet.
  2. En prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider som redegjør for oppgavens tema, problemstilling(er), teori og metode, eventuelle etiske utfordringer, og framdriftsplan. Prosjektbeskrivelsen må vise at masterprosjektet møter et kunnskapsgap på humanitære behov i Norge, samt relevansen prosjektet har for Røde Kors i Norge.
  3. Attest/anbefaling fra veileder som bekrefter at søker er tatt opp på masterprogram og tema for masterprosjektet.
  4. Karakterutskrifter og vitnemål fra høyere utdannelse.

Søknaden og oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Det er en forutsetning for stipendtildeling at masterprosjektet følger forskningsetiske retningslinjer.

Masterstipendet deles ut av Røde Kors’ Enhet for humanitære behov og analyse. Mottakere av stipendet vil bli bedt om å presentere sine ferdige oppgaver for Røde Kors, og kan bli invitert til å delta i andre typer aktiviteter i regi av organisasjonen. Mottaker forventes å skrive et tre siders sammendrag av masteroppgavens funn og betydning for humanitær policy og/eller praksis i Norge ved ferdigstillelse.

Masterstipendet deles ut i to runder. Den første halvparten utbetales ved tildeling, og den andre halvparten utbetales ved ferdigstilt oppgave. For å utløse siste del av stipendet må oppgaven i utgangspunktet leveres innen normert tid og oppnå karakteren C eller bedre.

OBS! Søknadsfrist: 15. april 2019

Fullstendig søknad merket med «Masterstipend 2019» sendes til anette.houge@redcross.no.

 

Fotnotes:

[1] Se Barstad (2017) Humanitære behov i Norge. Oslo: Røde Kors & SSB. Tilgjengelig fra https://www.rodekors.no/contentassets/bc8ae399af1e47d68eb122f8ccdc0bd6/ssb-rapport-om-humanitare-behov-i-norge.pdf (lastet ned 09.januar 2019).

[2] Røde Kors’ nettsider har mer informasjon om ulike aktiviteter vi møter humanitære behov i målgruppene med – fra beredskap, søk og redningsaksjoner for mennesker i akutte faresituasjoner, til for eksempel visitortjeneste og vitnestøtte, leksehjelp, norsktrening, og samtaletilbud for barn og unge, og bredere sosiale aktiviteter som besøksvenn og flyktningguide for de fire andre målgruppene (https://www.rodekors.no/). Se også Røde Kors (2017) Sosial puls. En rapport om de største humanitære behovene i Norge. Oslo: Røde Kors. Tilgjengelig fra https://www.rodekors.no/contentassets/bc8ae399af1e47d68eb122f8ccdc0bd6/sosial-puls.pdf (lastet ned 09.januar 2019).