Topbilde menneskekors

Årsmøte 2020 Aust-Agder Røde Kors

Søndag 19.april 11:00-14:00

Presentasjon til årsmøtet i Aust-Agder Røde Kors 2020

På grunn av Koronasituasjonen vil ikke distriktets årsmøte kunne gjennomføres som vanlig. Aust-Agder Røde Kors har likevel et mål og et vedtak om å få gjennomført årsmøtet, og et godt opplegg for å kunne gjøre dette på en annen måte, ved at hver delegat deltar sitter for seg hjemme.

Årsmøtet gjennomføres som et møte i Microsoft Teams.
Avstemninger vil bli gjort ved hjelp Questback som sendes ut parallelt med møtet.

Hvis behov for opplæring eller introduksjon av Teams i tiden før årsmøtene. Ta kontakt med lokalforeningskontakt eller bent.olsen@redcross.no.

Koronasituasjonen har også skapt forsinkelser for ferdigstillelse av sakspapirer. Dokumentene vil bli lastet opp fortløpende til sakspapir-nettsiden, etterhvert som de blir ferdig. Se også lenke til nettsider for sakspapirer og øvrige møter nederst på siden.

Delegater som har meldt seg på, vil også få tilsendt dokumentene på epost.

Informasjon om D-rådsvalgmøtene finner du på Valgmøte D-Råd Omsorg eller Valgmøte D-Råd Hjelpekorps.

Saksliste

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Informasjon om forsinket innkalling og sakspapirer, og forespørsel om årsmøtet kan godkjenne dette.

Forslag til vedtak: Innkallingen blir godkjent uten merknader.

Sak 2: Godkjenning av sakliste
Forslag til vedtak: Sakslisten blir godkjent uten merknader..

Sak 3: Valg av ordstyrer
Forslag til vedtak: Distriktsleder Øyestein Svanøe

Sak 4: Valg av to representanter til å skrive under protokollen

Sak 5: Valg av tre personer til tellekorps
Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen

Beretning for perioden:
Presentasjon av årsberetninger og regnskap for 2018 og 2019, samt revisjonsberetning.
Kontrollkomiteen avlegger sin rapport med anbefaling til årsmøtet.

Sak 6: Distriktsstyrets årsberetning 2018 fra distriktsstyret
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner distriktsstyrets årsberetning for 2018.

Sak 7: Regnskap 2018 for Aust-Agder Røde Kors
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018 for Aust-Agder Røde Kors. Supplerende sakspapir: Revisors beretning 2018.

Sak 8: Distriktsstyrets årsberetning 2019 fra distriktsstyret
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner distriktsstyrets årsberetning for 2019.

Sak 9: Regnskap 2019 for Aust-Agder Røde Kors
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019 for Aust-Agder Røde Kors. Revisjonsberetning 2019. Kontrollkomiteens rapport for 2018 og 2019.

Framtid:
Presentasjon av forslag til handlingsplan og budsjett

Sak 10: Handlingsplan for Aust-Agder Røde Kors 2020-2022
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Handlingsprogram 2018 – 2020 med de endringene som blir innarbeidet i møtet.

Sak 11: Forslag til budsjett for 2020
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2020.

Sak 12: Rammebudsjett 2021
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til rammebudsjett for 2021.

Sak 13: Endring i lover for Aust-Agder Røde Kors: Antall medlemmer i distriktsrådene

Sak 14: Orientering fra valgmøtene for distriktsråd hjelpekorps og omsorg
Sakspapirer: Valgmøte D-råd Omsorg, Valgmøte D-råd Hjelpekorps

Valg:
Sak 15: Valg av distriktsstyre

Sak 16: Valg av kontrollkomite

Delegater:
Hver lokalforening kan stille med maks fire delegater, dvs. leder / nestleder, omsorg, hjelpekorps og ungdom (Forutsatt av lokalforeningen har aktiviteter innenfor disse områdene). I tillegg er sittende d-råd delegater i sine distrikt.

Det er i tillegg mulig å stille med observatører. Disse har ikke talerett i møtet.

Andre møter