Valgmøte D-råd Hjelpekorps

Torsdag 16. april, kl 19:00 - 20:00

Det skal velges nytt D-råd for Aust-Ager Røde Kors Hjelpekorps.

Last ned sakspapirer

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Møtet settes (navneopprop delegater, antall stemmeberettigede, presentasjon av gjester)
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent
  6. Valg av 3 personer til tellekorps
  7. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
  8. Valg til distriktsrådet
  9. Valg av d-rådets nestleder

Delegater:

Leder og nestleder av alle lokalråd Røde Kors Hjelpekors kan møte på valgmøte. Dersom leder eller nestleder ikke kan møte skal lokalrådet velge et annet medlem fra lokalrådet som delegat.

Dersom lokalstyrtet ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektive avdelinger, fortrinnsvis styremedlemmer

Det er også mulig å stille med observatører. Disse har ikke talerett i valgmøtet.