Bilde av kurshotellet Vis bildetekst
Quality Hotel Edvard Grieg

Velkommen til TRØKK 2021

Tverrfaglige Røde Kors Kurs ved Hordaland Røde Kors, 15. - 17. oktober Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli

Kjære Røde Korser.

Det er en stor glede å invitere til TRØKK kurshelg i Hordaland Røde Kors. 
Årets kursprogram er utarbeidet av programkomiteen for TRØKK i Hordaland Røde Kors, som vanlig etter innspill fra lokalforeningene i Hordaland, distriktsråd, distriktsstyre og ansatte. Vi håper at kursmenyen faller i smak og dekker mange av de behovene som eksisterer når det gjelder kurs- og kompetanseheving i lokalforeningene i Hordaland. Kurstilbudet på årets TRØKK er stort og mangfoldig, og du finner mer informasjon om kursmenyen på de neste sidene.

Hilsen Programkomiteen for TRØKK Hordaland Røde Kors

PARALLELLE KURS
Du som deltaker velger ett av flere kurs som arrangeres samtidig. Oversikten over disse kursene, samt beskrivelse av kursene finner du under. Vi har forsøkt å legge kurs som passer sammen "under hverandre", men dette er enkeltstående kurs, så her står du i utgangspunktet fritt til å velge de kursene som passer best for deg.

TID KURS KURS KURS KURS
fredag 20-22:00 Felles åpning Felles åpning Felles åpning Felles åpning
Lørdag 09- 13:00 Ettersamtale nivå 1 Den nødvendige samtalen Grunnkurs beredskap Instruktørkurs hjertestarter
LØrdag 14- 17:00 Tør du lytte Dialog og konflikthåndtering Kommuniaksjon og sosiale medier Instruktør hjertestarter, fortsetter 
Søndag 09- 13:45 Førstehjelp ved selvmordsfare IKT Systemene i Røde Kors Oppvekstkurs Taushetsplikt 

 

KURSBESKRIVELSER

ETTERSAMTALE NIVÅ 1
Hensikt med kurset
På kurset vil du få kunnskap om, og ferdigheter i, å gjennomføre ettersamtale for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet eller innsats i kriser, ulykker eller katastrofer på vegne av Røde Kors.
Målgruppe
Temakurset er for alle frivillige i Røde Kors som ønsker å ha en rolle ovenfor frivillige som i tjeneste opplever krevende hendelser som de ønsker snakke med noen om.

Læringsmål
1. Deltakere skal få innsikt i helhetlig program for ettersamtale i Røde Kors.
2. Deltakerne skal få kjennskap til sin rolle som samtaleleder.
3. Deltakerne skal få kjennskap til og øve på de fem fasene i en ettersamtale.
4. Deltakerne skal få kjennskap til kriteriene for nivå 1

Undervisningsform
Monolog, dialog, gruppeoppgaver og øvelser. Alle kursdeltagere får utdelt instruksjonshefte som kan brukes aktivt i kurset, og som i etterkant kan brukes som et nyttig hjelpemiddel

TØR DU LYTTE – hvordan snakke med barn og unge om noe vanskelig.
Hensikt
Frivillige og ansatte i Røde Kors som er i kontakt med barn og unge er trygge på hvordan de skal møte og håndtere situasjoner der en deltaker fortelle om vanskelige opplevelser.

Målgruppe
Frivillige (og ansatte) som er i kontakt med barn og unge i Røde Kors (relevant for barn og unge aktiviteter, migrasjonsaktiviteter, Krim og rus, BARK, RØFF, RK Ungdom og Hjelpekorps).

Læringsmål
Etter fullført kurs har deltakerne:
• Bevissthet om at barn og unge som deltar i våre aktiviteter kan ha opplevd noe vanskelig.
• Trygghet på at de kan snakke med barn og unge om vanskelige ting.
• Kunnskap om retningslinjer for taushetsplikt og rutiner knyttet til rapportering.
• Reflektert over caser og dilemmaer knyttet til tematikken.
• Fått konkrete verktøy og styrket sine ferdigheter innen samtaleteknikk.

FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE
Dette nyutviklede og praktiske firetimers-kurset er utviklet i samarbeid mellom Røde Kors og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og selvmordsforebygging (NSSF). Kurset er en kortversjon av todagers-kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare».
Selvmordstanker og selvmordsforsøk er vanligere enn mange tror. Hvert år dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord i Norge. Mellom 4000 og 6000 overlever forsøk på å ta sitt eget liv. Denne dystre statistikken tar vi på alvor. Mange frivillige kan komme til å møte selvmordsnære mennesker i Røde Kors-sammenheng, enten det er innenfor de mange omsorgsaktivitetene, i aksjoner med hjelpekorpset, eller i møtet med ungdomsgruppene. Derfor er det viktig at alle frivillige får større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker og personer i selvmordsfare.

DEN NØDVENDIGE SAMTALEN
En del av ansvaret ved å være frivillig leder i Røde Kors, er å få til god kommunikasjon med alle du og teamet ditt samarbeider med. Workshopen «Den nødvendige samtalen» er en god anledning til å få kunnskap om og trene på god kommunikasjon.
Har du kunnskaper om og i tillegg har øvd deg på god kommunikasjon, betyr det mye også når du kommer opp i en situasjon med andre i Røde Kors som kan oppleves som vanskelig. Kanskje er det du som neste gang må ta en samtale om rasistiske utsagn eller handlinger som ikke er i tråd med verdiene våre?

DIALOG- OG KONFLIKTHÅNDTERING
Hvordan leve Røde Kors prinsippene i hverdagen! Røde Kors grunnleggende prinsipper skal ikke bare brukes til å ta de riktige avgjørelsene eller fortelle omverdenen hvordan vi arbeider. De bør også være det bærende element i vår organisasjonskultur og vår omgangsform. Dette kurset viser hvordan prinsippene kan omgjøres til personlige verdier og knyttes til ferdigheter og egenskaper hos alle som skal utøve dem. Det blir dermed mulig å levendegjøre prinsippene på et personlig plan ved å trene på de ferdigheter som trengs for å være mer medmenneskelig og mer upartisk i vårt møte med andre.

Å ha Humanitet og Upartiskhet som de to essensielle prinsippene for organisasjonen forplikter. Vi må leve disse prinsippet sterkt og tydelig internt i organisasjonen for at dette skal kjennes utad. Mennesker vi møter, det være seg kolleger, frivillige, partnere eller deltagere skal føle denne medmenneskeligheten på kroppen, de skal oppleve at vi virkelig bryr oss, og at vi vil den andre vel. For å få dette til må vi bevisstgjøre, trene og bruke nok tid.
DERFOR; Bli med på dialog-kurset som gir deg a-ha opplevelser og glede ved å kommunisere på en mer ærlig og kontaktskapende måte!
Dette 4-timers kurset gjør deg mer bevisst på hvordan du uttrykker deg, hvordan du lytter, og du blir mer bevisst hvordan kommunikasjonen virker på andre. Kunsten er å formidle egne opplevelser, følelser og behov og å lytte aktivt etter den andres opplevelser, følelser og behov uten å tolke, anta eller anklage. Denne måten å kommunisere på åpner opp for en dypere personlig kontakt og gjør at den andre føler seg mer sett, hørt og forstått. Dette gir trygghet og får positive ringvirkninger der du ferdes. Når du blir kjent med metodikken og begynner å bruke den, vil du bli overrasket over hvor bra det virker! Kurset er fullt av relevante og morsomme eksempler, og du vil få mye tid til å trene.

IKT SYSTEMENE I RØDE KORS
Frivillighverdagen blir enklere og mer oversiktlig dersom man har kjennskap til de sentrale IKT-systemene i Røde Kors. Distriktet inviterer derfor alle frivillige i Hordaland til et grunnleggende kurs der vi vil gå igjennom de mest sentrale IKT-verktøyene vi har i organisasjonen.
Kurset passer for:
Kurset forutsetter at du har skrudd på en datamaskin og vært på internett, men du trenger ikke ha kjennskap til de ulike Røde Kors IKT-systemene fra før. Dersom du bruker mange av IKT-systemene i Røde Kors aktivt i din frivillighverdag vil du mest sannsynlig ikke lære noe nytt på dette kurset.

Innhold:
• Korsveien (intranettet til Røde Kors)
• Røde Kors-epostadresse
• Diba (mottak og administrering av frivillige og medlemmer)
• Grunnleggende om Office-pakken
• Teams (videomøter, fillagring, chat, osv.)
• Røde Kors ID-kort
• Politiattest

GRUNNKURS BEREDSKAP
Hensikten med kurset er at deltakerne skal kjenne til sin plass i beredskapsorganisasjonen Røde Kors i sitt lokalsamfunn. Man skal kjenne til hvordan beredskapen i lokalsamfunnet er organisert, hvilken rolle Røde Kors har i den lokale beredskapen og hvordan denne beredskapen er organisert.
Målgruppe Kurset er aktuelt og nyttig for alle frivillige i Røde Kors. Der krise og beredskapsledelse gir kunnskap og kompetanse i å lede andre i en beredskapssituasjon gir dette kurset en generell innføring i hva beredskap er og Røde Kors sin rolle i den.

KOMMUNIKASJON OG SOSIALE MEDIER
Det er viktig for Røde Kors å være synlige i media. På dette kurset skal vi bli bedre til å ha et bevisst forhold til mediene, og hvordan det er best å ta kontakt for å få oppmerksomhet rundt det vi gjør. Vi skal også snakke om hvordan man jobber strategisk for å få mest mulig ut av mediedekningen. Videre skal vi øve på å være gode talspersoner for Røde Kors, og på hvordan vi svarer om spørsmålene blir kritiske.
Sosiale medier er blitt en av de viktigste kommunikasjonskanalene i Røde Kors, og et unikt verktøy å bruke både internt i organisasjonen og utadrettet. Men hvordan brukes de sosiale mediene mest mulig effektivt? Og hvilke retningslinjer må man følge når man administrerer en Røde Kors-side på for eksempel Facebook? Og hvordan lager man best mulig innhold og får mest mulig likes?

OPPVEKSTSKURS
Målgruppe
Temakurset er for alle frivillige som skal være en del av oppvekstaktivitetene i Røde Kors. Det forutsettes at de frivillige har interesse for å bidra til at oppvekstaktivitetene oppleves som trygge, sosiale inkluderingsarenaer for alle barn som deltar.
Innhold
Temakurset skal heve kunnskapen til frivillige gjennom oppgaver og refleksjon rundt utfordringer, rolle og forventninger; gi frivillige kjennskap til gode samtaleverktøy og gi tips til praktisk tilrettelegging og organisering. Kurset skal motivere og forberede de frivillige på hva det innebærer å være en frivillig for barn og unge, og da særlig barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon.

Etter endt kurs har deltakerne:
• fått kjennskap til hvilke utfordringer som kan oppstå i oppvekstaktiviteter
• blitt kjent med hvem som er målgruppen for Røde Kors-oppvekstaktiviteter og hvilke utfordringer de kan stå i
• blitt kjent med nasjonale kjerneaktiviteter og hva det innebærer at barn skal få medvirke i egne aktiviteter
• fått forståelse for hvilke forventninger og forpliktelser som stilles til en frivillig, både fra den som mottar aktivitetstilbudet og fra Røde Kors
• tenkt over egen rolle i samtaler og egen rolle i konflikthåndtering
• fått kunnskap om hvordan Røde Kors arrangerer trygge og forsvarlige aktiviteter for barn og unge

INSTRUKTØRKURS HJERTESTARTER
Dette er et kurs konsept som er utarbeidet av Røde Kors førstehjelp, i den hensikt å sikre kvalitetsopplæring i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter til lekfolk og innsatspersonell i akutte hendelser. Kurset bygger på og revideres utfra allmenn kjent førstehjelpsfaglige retningslinjer som er anbefalt av Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
Krav til deltaker:
• Førstehjelpsfaglig erfaring, fortrinnsvis 30 timer førstehjelpskurs.
• En eller annen form for instruktørutdanning/erfaring

TAUSHETSPLIKT
Målgruppe
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors

Læringsmål
Etter endt kurs har deltakeren
• fått god kjennskap til hovedregelen om taushetsplikt, inkludert hva vi har taushetsplikt om, hvem vi har taushetsplikt overfor og når opplysninger er taushetsbelagte
• fått god kjennskap til unntakene fra taushetsplikten, særlig reglene om opplysningsplikt basert på lov eller avtale
• fått kunnskap om vitneplikt for politi og domstol, og hvordan frivillige som også er helsepersonell skal forholde seg til helsepersonellets taushetsplikt.

Krav til forkunnskaper
Gjennomført Startkurs for nye frivillige