Æresbevisninger for Røde Kors-engasjement

Kaia Johnsen, Oddgeir Johansen og Rolf Lorentzen, alle fra Vefsn Røde Kors, ble tildelt Røde Kors æresbevisninger på Nordland Røde Kors' årsmøte 1.april. President Sven Mollekleiv sto for utdelingene.

Komiteen for æresbevisninger i Norges Røde Kors fattet følgende vedtak som grunnlag for utdelingen:

Kaia Johnsen, Vefsn Røde Kors

Æresbevisning Kaia Johnsen 1.4.17
Kaia Johnsen fikk æresmedaljen tildelt av President Sven Mollekleiv.

Vefsn Røde Kors søker om tildeling av æresbevisning til Kaia Johnsen, som har vært aktiv i Røde Kors siden 1995, og hatt leder- og tillitsverv innenfor omsorgsarbeidet, bl.a. sittet som leder og nestleder i mange perioder. Hun har også sittet i styret i Vefsn Røde Kors.

Kaia var med på å starte besøkstjenesten i 2001, og har vært en engasjert pådriver for å skape nye aktiviteter og skaffe nye medlemmer, i tillegg til at hun har arbeidet målrettet med å få til et øket og godt samarbeid med kommunen. Hun har også vært pådriver for å få i gang og drifte Vefsn Røde Kors bruktbutikk, som er med på å danne et godt økonomisk grunnlag for hele foreningen.

Hun beskrives i søknaden som meget samvittighetsfull, og engasjert, og en ekte Røde Kors som har lagt ned et frivillig engasjement langt over det man kan forvente. Hun er tidligere tildelt Fortjestdiplom med nål.  Distriktet gir søknaden sin fulle støtte.

Vedtak
Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Kaia Johnsen Norges Røde Kors Fortjenstmedalje for hennes langvarige og engasjerte arbeid Vefsn Røde Kors og de Røde Kors er til for.

Oddgeir Johansen, Vefsn Røde Kors

Æresbevisning Oddgeir Johansen 1.4.17
Oddgeir Johansen fikk æresbevisning for Røde Kors Hjelpekorps. Landsrådsleder Ole Gladsø delte ut medaljen.

Vefsn Røde Kors søker om tildeling av æresbevisning til Oddgeir Johansen, som startet i Vefsn Røde Kors i 1966 og har hatt leder og tillitsverv i Røde Kors Hjelpekorps siden 1968. Han har vært styremedlem og leder i flere perioden, og innehatt en rekke lokale tillitsverv ut over dette som instruktør, lagleder sambandsleder troppsleder og operativ leder i flere perioder.

Han har tatt ansvar for en rekke kurs og opplæringstiltak, bl annet nevnes i søknaden hans engasjement for fag og lederkurs innenfor vintertjeneste, og spesielt hans omfattende engasjement innenfor skred opplæring, også i samarbeid med andre etater innenfor redningstjenesten. I forbindelse med hans arbeid innenfor skred har han også gjennomført flere øvelser i samarbeid med svensk fjellredning og politiet, og utarbeidet beredskapsplan og samarbeidsavtale med Vefsn kommune.
Han mottok i 2016 Vefsn kommune frivillighetspris.

Distriktet gir sin fulle støtte til søknaden, og søknaden anbefales også av landrådet for hjelpekorps som vektlegger hans lange og meget aktivt medlemskap med mange ansvarsoppgaver, og spesielt hans innsats forebyggende arbeid opp imot skred, herunder opplæring av andre brukere.

Vedtak
Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Oddgeir Johansen Norges Røde Kors Hjelpekorps Fortjenstmedalje for hans langvarige og aktive engasjement arbeid for Vefsn Røde Kors hjelpekorps og de Røde Kors er til for, og spesielt for hans arbeid innenfor opplæring innenfor redningsarbeid i skred.

Rolf Lorentzen, Vefsn Røde Kors

Æresbevisning Rolf Lorentzen 1.4.17
Rolf Lorentzen fikk tildelt æresbevisning for Røde Kors Hjelpekorps.

Vefsn Røde Kors Hjelpekorps søker om tildeling av æresbevisning til Rolf Lorentzen, som har hatt leder og tillitsverv i Røde Kors Hjelpekorps siden 1968. Han har vært styremedlem og leder i flere perioden, og innehatt en rekke lokale tillitsverv ut over dette i over 50 år, blant annet innen materielltjeneste, opplæring og byggeprosjekter.

Han beskrives som en ekte Røde Korser som har bidratt til å gi avdelingen et godt renommé, en trygg og rolig person som inngir tillit og som stiller opp for andre, og en som stiller alltid opp når det er noe som skal gjøres. Han har nedlagt et frivillig engasjement langt ut over det man kan forvente.

Distriktet gir sin fulle støtte til søknaden, og søknaden anbefales også av landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps som legger vekt på at i tillegg til det store lokale engasjementet han har hatt, har han også vært aktiv i forebyggende arbeid overfor ungdom

Vedtak
Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Rolf Lorentzen Norges Røde Kors Hjelpekorps Fortjenstmedalje for hans langvarige og aktive engasjement arbeid for Vefsn Røde Kors hjelpekorps og de Røde Kors er til for.