Avviksrapportering og varsling i Oslo Røde Kors

For Oslo Røde Kors er det viktig å vite om uønskede hendelser i organisasjonen. Vi ønsker at frivillige og deltakere melder i fra dersom de opplever ting som ikke burde skje i organisasjonen.

I Oslo Røde Kors har vi to typer meldinger, det ene gjelder avvik og det andre gjelder varsling og kritikkverdige forhold.

Når skal du melde et avvik?

Når en uønsket hendelse eller forhold kan eller har ført til skade på mennesker, miljø eller materiell. Meldinger om avvik skal i utgangspunktet ikke rettes mot personer men mot systemer, verktøy, interne prosedyrer, prosesser, lover og regler etc.

Når skal du varsle? 

Når forhold er i strid med loven, etiske normer, arbeidsreglement, vedtatte policyer og/eller personalpolitiske retningslinjer. Det kan også være ulike former for økonomiske misligheter, ukultur, korrupsjon, økonomisk kriminalitet eller dårlig arbeidsmiljø. I Røde Kors skal det alltid varsles dersom du er kjent med at det forekommer trakassering og mobbing, seksuell trakassering, seksuelle overgrep, diskriminering, bruk av sosiale medier på tvers av prinsipper, økonomisk mislighold, negativ organisasjonskultur, alkoholpåvirkning eller annen rus i strid med retningslinjene våre.

Viktig å gi beskjed

Ved å melde fra om små og store uønskede hendelser som oppstår i hverdagen hjelper du organisasjonen å lære av situasjonene som oppstår. På den måten kan vi jobbe strukturert med å forebygge disse og andre alvorligere hendelser ved de ulike aktivitetene og lokasjonene våre.

Slik melder du ifra

Rapportering av uønskede hendelser gjøres ved å trykke på en av knappene som representerer de ulike avvikskategorier. Når skjemaet åpnes vil det være beskrivende felter som forteller hva slags informasjon som skal legges inn. 

NB! Rapportering av avvik og uønskede hendelser er ikke det samme som å varsle om en akutt oppstått hendelse. Er situasjonen alvorlig skal man fortsatt varsle nødetatene (ved behov) og nærmeste leder før man rapporterer dette som en uønsket hendelse i etterkant.

Her kan du melde om avvik

Vi har delt inn i seks ulike former for avvik, her kan du melde om disse.

Uønsket atferd
Hendelser hvor det utvises utfordrende eller aggressiv atferd

Personvern
Hendelser som har medført brudd på personvernet og/eller personopplysningsloven

Ulykke og nestenulykke
Alle ulykker og nestenulykker med og uten personskade

Materielle skader
Hærverk, innbrudd eller andre materielle skader

IT-teknisk avvik
Datarelaterte hendelser som virusangrep, direktørsvindel o.l.

Andre avvik
Andre avvik som medfører brudd på lover, regler og interne styrende dokumenter

Her kan du varsle om kritikkverdige forhold i Røde Kors:

Vi har ulike kanaler for å varsle om kritikkverdige forhold. Som regel vil det være daglig leder som håndterer disse, og varslingssak kan sendes inn her:

Varslingssak

Hvis daglig leder er involvert, kan man henvende seg her:

Distriktsleder eller leder av Kontrollkomitéen

Full konfidensialitet

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt om varsler ønsker det. Det vil imidlertid gjøre vår undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon.