Om Hobøl Røde Kors

Røde Kors Hobøl Lokalforeningsstyre organiserer og har ansvaret for all lokal Røde Kors aktivitet, og har som oppgave å avdekke lokale behov.

Røde Kors Hobøl ble stiftet i 1947, og det var det den eksisterende Tuberkuloseforeningen og Sykepleieforeningen som gikk sammen under navnet Hobøl og Tomter Tuberkuloseforening og Røde Kors.

Den første lederen het Alvilde Kjellsgård. Gjennom årene ble navnet forandret til Nasjonalforeningen og Røde Kors. I 1986, etter en lang prosess, ble foreningen en selvstendig Røde Kors avdeling.

Røde Kors Hobøl Lokalforeningsstyre organiserer og har ansvaret for all lokal Røde Kors aktivitet, og har som oppgave å avdekke lokale behov. Vårt hovedmål er å støtte lokale humanitære behov.

Vi gir direkte støtte til trygdede brukere av fotpleiesalongen på Bo- og behandlingssenteret.
Vi jobber for barna på krisesenteret.

I samarbeid med Helse– og sosiale tjenester gir vi:

  • støtte til vanskeligstilte barnefamilier
  • tilbud om sommerleier opphold for vanskeligstilte barn
  • tilbud om ferieopphold for enslige eldre uten nettverk

Foreningen har en gruppe besøksvenner, og deres oppgave er å være til glede og hjelp for ensomme mennesker i alle aldre. Formiddagstreff arrangeres på Tingvoll den siste torsdagen i hver måned.

Hobøl mottak for asylsøkere holder til på Elvestad.
Hobøl Røde Kors har jevnlig ”internasjonale treff” i sammen med kvinner/barn som bor på mottaket.

Treffene foregår både på formiddag og kveld. Målgruppen for formiddagstreffene er hovedsakelig mor og småbarn.
På treffene har fastboende og beboere en unik mulighet til å bli kjent med hverandre. Vårt ønske og mål er at vi på denne måten kan bidra til mindre fremmedfrykt og økt forståelse for hverandres kulturer. Fastboende er i mindretall, og vi ønsker mange flere velkommen til treffene våre.

I kommunen vår er det behov for et åpent hus for barn og unge på ettermiddagene/kveldene. Hobøl Røde Kors ser på muligheten for aktiviteter (hvor leksehjelp kan være en aktivitet) rettet mot denne gruppen.

Vi ønsker også å holde vår beredskapsgruppe varm. P.t er det ingen aktivitet i gruppen, men når en ildsjel melder seg, så skal vi nok få fart på den.

Vi bidrar også med støtte til Røde Kors fadderordninger utenfor landets grenser, og støtter selvfølgelig Røde Kors nødhjelps- og katastrofeinnsamlinger.