Lokale familiedagar

Lokale familiedagar

Lokale familiedagar er integreringsarrangement der fleirkulturelle barn og barnefamiliar har det kjekt saman med andre i lokalsamfunna sine.

Tilbodet skal vere til immigrantar i lokalmiljø, det vil seie både asylsøkjarar, flyktningar og arbeidsinnvandrarar med fleire. Det er og ynsjeleg at ein inviterar med norske barn og barnefamiliar for å skape godt mangfold.

Trekkspel og dans.

Lokalforeiningane arrangerer

I 2019 var det 6 lokalforeiningar som arrangerte lokale familiedagar med totalt 300 deltakarar. Dette vart ein stor suksess og dermed er målsetjinga for 2020 at minst like mange lokalforeiningar vil ta initiativ til å skape gode arrangement.

Sogn og Fjordane Røde Kors oppmodar lokalforeiningar til å arrangere lokal aktivitetsdag for barn og barnefamiliar.

Bli med Til topps 20. juni!

Søk om midlar

Kvar lokalforeining som ynskjer å gjennomføre ein aktivitetsdag for minimum 20 deltakarar kan søkje om å få ei grunnstøtte på kr 5000. Dersom omfanget vert større kan ein søkje om ytterlegare stønad.

Servering er ein viktig del av familiedagane.

Arrangementet skal gjennomførast i tidsrommet mai–desember, innanfor gjeldande smittevernreglar. Det er lokalforeiningar som kan søke om støtte. Frist for å melde interesse og søkje er 3. september. Dette gjer du ved å sende ein e-post til jon.langeland.thomsen@redcross.no med følgjande informasjon:

Søknad skal innehalde:

  • Namn på kontaktperson
  • Grovskissert plan for arrangementet
  • Grovbudsjett
  • Mål for tal deltakarar

Døme på innhald kan vere:

  • Grilling/annan mat
  • Fiske
  • Spel og leik
  • Tur i skog/fjell
  • Natursti/orientering
  • Kulturinnslag

Lokale ledd er ansvarlege for planlegging og gjennomføring av aktivitetsdagane. Sogn og Fjordane Røde Kors støtter opp om arrangementa gjennom hjelp til tilrettelegging og økonomisk stønad.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler