En takk til våre økonomiske bidragsytere i 2019

Vi har mange bidragsytere som muliggjør aktiviteter for store og små i Tromsø by! Vi er takknemlig for dem alle!

Takk til de som muliggjør aktivitet i Tromsø Røde Kors

Frivillig arbeid er selve bærebjelken i Røde Kors. Men å gi hjelp er dessverre ikke gratis. Man må ha tak over hodet for at frivillig aktivitet og kursing kan finne sted. Strømregninger skal betales, og vedlikehold av teknisk utstyr og fasade på huset må gjøres fra tid til annen. Ansatte må lønnes for å skape stabilitet, og kaffe og vaffelrøre må kjøpes slik at vi kan skape gode, trivelige stunder for folk som kommer til ulike Røde Kors-treff.

Dette er bare eksempler på hva som må til for å sørge for at frivillig aktivitet kan finne sted her i byen vår. Vi er derfor avhengig av økonomiske bidrag og tilskudd for å starte opp og drive aktivitet lokalt. Og her er det mange små og store bidragsytere. Alle like verdsatt – store som små!

Privatpersoner og familier gjennom medlemskap

Først av alt vil vi takke alle privatpersoner, studenter og familier som er medlem i Tromsø Røde Kors. Som medlem støtter du lokalforeninga vår økonomisk med et fast bidrag hvert år. Alle monner drar og dette er et viktig bidrag årlig.

Tromsø kommune, bedrifter og institusjoner

De fleste av våre aktiviteter kan gjennomføres takket være ulike tilskudd. Vi har mange rause bedrifter, institusjoner og stiftelser som bidrar med viktige og verdifulle kroner eller andre bidrag! I 2019 fikk vi ulike bidrag fra følgende:

Aktiv i 100 er nærturgrupper for seniorer på dagtid, og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening (DNT) og Røde Kors. Aktiv i 100 gir oss støtte til eldreutflukter og til turer i regi av Turgruppa.

Anthonstiftelsen bidrar med viktige økonomiske tilskudd for å skape et tryggere og mer inkluderende samfunn. Mange barn og unge i Tromsø har fått verdifulle verktøy knyttet til dialog og kommunikasjon gjennom Gatemeglingsverksted, støttet av Anthonstiftelsen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har støttet Arbeidstreningen i Tromsø Røde Kors med tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for personer som står utenfor arbeidslivet eller for personer som soner samfunnsstraff gjennom Kriminalomsorgen. Å stå i jobb eller gjøre noe samfunnsnyttig er svært verdifullt for de fleste!

Bakehuset i Tromsø har støttet oss med mange gode boller i løpet av de siste årene hvor vi har arrangert Vinterfesten i samarbeid med andre organisasjoner.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) har bidratt med viktige midler for å opprettholde og styrke Leksehjelpen i Tromsø Røde Kors.

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse, hvor én av oppgavene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål for på den måten å skape et tryggere samfunn. Stiftelsens "Juleaksjonen 2019" har bidratt til at vi kunne invitere barnefamilier innenfor migrasjonsaktiviteter (enslige mindreårige flyktninger, flyktningguider og vennefamilier) med på en arktisk opplevelse på Polaria. "Juleaksjonen 2019" har også bidratt til at ungdom som deltok på gatemeglingsverksted fikk pizzagavekort. Kravet for å få et slikt pizzagavekort var at det skulle deles med noen, og med mål om å forebygge ensomhet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt tilskudd til integrering i form av støtte til Leksehjelpen i Tromsø, som følge av at en god andel av de som benytter seg av leksehjelptilbudet er barn av innvandrere. Videre har Tromsø kommune fått midler fra IMDi som de omfordeler. Her har viderefordelte IMDi-midler bidratt til  å skaffe flere koblinger i Vennefamilier og Flyktningguiden, noe som forebygger ensomhet, samt økt opplevelse av å være en del av det norske samfunnet. Viderefordelte IMDi-midler har også kommet sy- og strikkekafeen for kvinner, Kvinnegruppa, til gode.

Kiwi Fagereng og Kiwi Balsfjordgata i Tromsø har støttet oss med pølser, frukt og drikke til deltakere på Vinterfesten 2019.

Polarflor ga månedlig én vakker blomst til hver av deltakerne på senioraktiviteten Mandagstreffet gjennom hele året!

Rebekkaloge 115 Kesia (Odd Fellow Ordenen) ga oss midler til senioraktiviteter i regi av Frivilligsentralen.

Utover viderefordelte IMDi-midler, støtter Tromsø kommune generelt opp om Tromsø Røde Kors sitt arbeid gjennom en årlig driftsstøtte. Kommunens bidrag er viktig, og muliggjør et bedre og mer stabilt frivillig tilbud til byens innbyggere! Blant annet har vi fått midler til sosialt og økonomisk vanskeligstilte personer. Dette har for eksempel kommet Visitortjenesten til gode i form av støtte til sosiale tilstelninger for innsatte i Tromsø fengsel. Vi har også fått midler som støtter våre migrasjonsaktiviteter, blant annet Norsktreningens arbeid. Videre gir Tromsø kommune viktige driftsmidler til Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors.

Tromsø Cykleklubb har støttet Hjelpekorpset i Tromsø med midler til innkjøp av el-sykler.

Tromsø Matsentral  er et bindeledd mellom dagligvarekjeder, grossister og humanitære organisasjoner i Tromsø. Vi har et godt samarbeid med Matsentralen som gir oss mat fra tid til annen, særlig til senioraktiviteter, men også til andre aktiviteter og til ulike tilstelninger.

Trygg Vakt er et lokalt selskap som tilbyr sikkerhet og trygghet i ulike varianter. Trygg Vakt støtter opp om arbeidet til Hjelpekorpset i Tromsø med midler slik at våre frivillige kan ha en forbedret beredskap.

Stiftelsen UNI søker å fremme allmennyttig virksomhet som bidrar til en trygg utvikling i det norske samfunn. Takket være midler fra stiftelsen så har Tromsø Røde Kors kunnet styrke aktiviteten Gatemegling ved å rekruttere, utdanne og støtte flere voksne som jobber med utsatt ungdom i byen vår.

Tusen takk til dere alle! Vi håper dere som har bidratt erfarer at deres økonomiske støtte er velanvendt og at midlene når de som trenger det mest i Tromsø.

Skulle du som bidragsyter ikke finne din bedrift eller institusjons navn i listen vår, så ta kontakt med oss! Vi ønsker naturligvis å nevne alle bidragsytere ettersom alle er like høyt verdsatt for oss!

For spørsmål eller innspill, ta kontakt med:

Maria Birkely ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Maria Birkely
Frivillighetskoordinator Administrasjon
E-post
maria.birkely@redcross.no
Telefon
94 97 04 60