Psykososial førstehjelp, grunnkurs

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette.

Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.  Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe:  Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

  • Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner. •Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.
  • VÆR nærværende •Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær. •Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.
  • LYTT oppmerksomt •Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning. •Deltageren skal få trening på aktiv lytting.
  • AKSEPTER ulike reaksjoner  •Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner. •Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.
  • GI omsorg og praktisk hjelp •Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp. •Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp. •Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner. •Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Tid: 3 timer

Antall deltakere:  Anbefalt mellom 12-40 deltakere

Undervisningsform:  Teori, gruppeoppgaver, øvelser og dialog.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis:  Gjennomført hele kurset og aktiv deltagelse.

Påmelding:

Kontakt din lokalforening for informasjon om når de ulike kursene settes opp.