Regjeringen tolker folkeretten feil

Regjeringens tolkning av folkeretten er feil og gir inntrykk av at Norge ikke har forpliktelser overfor mennesker på flukt.

- Jeg er meget bekymret over at Regjeringen ikke har lagt vekt på innspillene fra Røde Kors og andre tunge høringsinstanser. Forslagene slik de fremstår nå tar ikke hensyn til grunnleggende humanitære behov for mennesker på flukt og er slik sett et brudd på folkeretten, sier leder for Politikk og folkerett i Røde Kors, Mads Harlem.

Dette vil innebære at Norge legger seg på en tolkning av folkeretten som bryter med intensjonene i Flyktningkonvensjonen.

- Innstrammingene er ikke til noens beste, spesielt ikke til barns beste. Vi er helt avhengig av at land som Norge ivaretar de humanitære hensynene som flyktningretten bygger på selv om andre land setter disse forpliktelsene til side, sier Harlem.

- Det er når våre grunnleggende rettsprinsipper og humanitære verdier settes på prøve at vi må stå ved dem og ikke løpe fra dem slik som Regjeringen foreslår, sier Harlem.

Avvisning ved grensen

- Regjeringen har ikke tatt innover seg situasjonen vi står overfor i Europa og skyver problemene over til våre naboland, sier Harlem.

Regjeringen fastholder at politiet skal kunne avvise asylsøkere på grensen uten forsvarlig saksbehandling på grunn av effektivitetshensyn. Dette bryter med folkeretten fordi det er et uforholdsmessig inngrep i retten til å søke asyl.

Ikke til barns beste

Røde Kors er svært bekymret for det nye forslaget om at UDI kun kan gi begrensede oppholdstillatelser til enslig mindreårige asylsøkere uten omsorgsperson uten mulighet for fornyelse.

- Når det ikke lenger vil være opptil UDIs skjønn å vurdere bruken av midlertidig oppholdelse, er vi redd for at vi vil se en dramatisk økning i midlertidig opphold for barn og ungdom som kommer til Norge alene. Forvaltningen vil ikke lenger ha noe rom til å vurdere behovet for opphold etter fylte 18 år.