Psykososial førstehjelp, grunnkurs

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette.

Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.  Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe:  Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

•Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner. •Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.

1. VÆR nærværende •Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær. •Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

2. LYTT oppmerksomt •Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning. •Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

3. AKSEPTER ulike reaksjoner  •Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner. •Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

4. GI omsorg og praktisk hjelp •Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp. •Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp. •Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner. •Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Tid: 3 timer

Antall deltakere:  Anbefalt mellom 12-40 deltakere

Undervisningsform:  Teori, gruppeoppgaver, øvelser og dialog.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis:  Gjennomført hele kurset og aktiv deltagelse.