Søk penger til lokal aktivitet

Med Frifond kan du søke penger til lokal humanitær aktivitet eller organisasjonsutvikling.

Retningslinjer for Frifond i Røde Kors Ungdom 2016
Vedtatt av Landsråd for Røde Kors Ungdom 3.3.2016

Frifond er midler Røde Kors Ungdom søker fra Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU). Tildelingen fra LNU baseres på antall lokalforeninger og antall medlemmer under 26 år. Fem prosent av tildelingen fra LNU til Røde Kors går til å administrere og forvalte midlene.

Frifondmidlene skal styrke og støtte lokal ungdomsstyrt aktivitet, og blir delt ut til Røde Kors Ungdom-lokallag etter prosjektsøknad. Frifondmidler utbetales kun til bankkontoen til den Røde Kors-lokalforeningen søkergruppen tilhører. Midlene er øremerkede til aktiviteten man har oppgitt i søknaden, og vil bli krevd tilbakebetalt dersom de brukes på noe annet uten godkjenning fra Røde Kors Ungdoms sentralledd. Røde Kors Ungdom skal betale ut midler til lokallag innen 1. desember. Midler som blir delt ut i 2016 må være brukt opp senest 30. juni 2017.

Hvem kan søke om støtte fra Frifond?
Røde Kors Ungdom-lokallag, og lokalforeninger som er i ferd med å starte opp Røde Kors Ungdom-lokallag og aktivitet. Søknaden bør sendes av aktivitetsleder eller medlem av lokalrådet. Man må ha rapportert på midler man fikk i 2015 eller tidligere for å få støtte i 2016.

Når kan man søke om støtte?
Man kan søke om støtte fra 1. januar til 7. november, men støtte utbetales kun mellom august og desember. Man kan søke både før og etter at aktiviteten har skjedd, men vi anbefaler at man gjør det i forkant – det er ingen garanti for å få penger som det er søkt om i etterkant.

Hva kan man søke om støtte til?
Man kan søke om støtte til aktiviteter innenfor Røde Kors Ungdoms Strategi 2015-2017, aktiviteter som er med på å spre kunnskap og respekt for regler i krig, og andre ung-til-ung-aktiviteter som det er lokalt humanitært behov for. Hver søknad behandles individuelt. Hvis søknaden involverer overnatting, oppfordrer Røde Kors Ungdom sterkt til at man benytter vandrerhjemstandard. Aktiviteter man kan få støtte til inkluderer:

 • Oppstart av Røde Kors Ungdom-lokallag eller –aktivitet
 • Aktiviteter med unge fra mottak og med unge flyktninger
 • Åpne sosiale møteplasser for ungdom, for eksempel ungdomskafe, turgrupper og Multimix.
 • Seksualopplysning, for eksempel skolebesøk, russestand, eller Verdens Aidsdag.
 • Holdningsskapende aktiviteter om migrasjon og ung helse, for eksempel om mobbing, ensomhet eller seksuell helse.
 • Aktiviteter knyttet til Røde Kors Ungdoms nasjonale kampanjer
 • Rekrutteringsaktiviteter og innkjøp av Røde Kors Ungdom-profiltøy
 • Temakvelder, planleggingsmøter og teambuilding-helger for lokallaget
 • Kursavgift på kurs som bidrar til økt aktivitet på Røde Kors Ungdoms strategiområder , det vil si de fleste kurs i Røde Kors Skolen, med unntak av Røde Kors Omsorgs besøkstjenestekurs og kurs i Hjelpekorps-modulen.
 • Hvis kursavgiften også dekker overnatting, dekker Frifond hele utgiften dersom overnattingen benytter vandrerhjemsstandard. Hvis det benyttes overnatting dyrere enn vandrerhjemsstandard, kommer det an på hvilket kurs, hvor mange deltakere, og hvor dyr overnattingen er om man får full støtte fra Frifond eller ikke.

Hva kan man ikke søke om støtte til? Man kan ikke søke støtte til:

 • Aktiviteter som drives av distriktsleddet, lokalråd Omsorg, lokalråd Hjelpekorps, eller et Røde Kors lokalforeningsstyre
 • Driftskostnader, for eksempel fast leie av lokale
 • Utenlandsreiser og reise til Norge for deltakere i distriktssamarbeid
 • Rusmidler, inkludert alkohol
 • Annet tøy enn kampanjeklær, Røde Kors Ungdoms profiltøy, og profiltøy med Røde Kors' logo – det vil si ikke bekledning for enkeltaktiviteter.
 • Årsmøter uten annet faglig eller humanitær innhold enn selve møtet.
 • Kilometergodtgjørelse for bilkjøring – det gis kun støtte til reiseutgifter ut fra billett eller kvittering.

Hvor lang tid tar det å få svar?
Søknader behandles hovedsakelig mellom august og 7. november. Man kan vanligvis vente svar innen tre uker, men det kan skje forsinkelser på grunn av sommerferie. Hvis man trenger raskere svar eller sender inn en søknad mellom desember og juli og trenger svar før august, må man sende e-post til ungdom@redcross.no og si fra om dette.

Hva skjer når man får svar?
Alle søkere mottar et svarbrev, med beskjed om man har fått støtte eller ikke. Hvis man får avslag, kan man sende inn klage til ungdom@redcross.no og få søknaden behandlet på nytt i løpet av en måned.
Dersom man får støtte, får man oppgitt en rapporteringsfrist. Alle som mottar Frifondmidler skal sende inn en kort rapport på http://www.rodekors.no/ungdom/skejmasider/frifond-rapportering/rapporteringsskjema-frifond/. Det er personen som har underskrevet på søknaden som er ansvarlig for at det rapporteres i tide.
De som ikke rapporterer innen frist, vil få påminnelse om dette på e-post først måned etter fristen. Røde Kors Ungdom kontakter lokallag som ikke har sendt rapport innen 1. august 2017 og vil kreve pengene tilbakebetalt.

Hva gjør man med ubrukte penger?
Hvis man av en eller annen grunn ikke bruker opp deler av eller hele støtten innen rapporteringsfristen kan man søke om å få bruke midlene til andre aktiviteter. Det gjør man ved å fylle ut et rapportskjema på www.rodekorsungdom.no hvor man krysser av for omdisponering eller tilbakelevering av midler. En søker skal kunne vente svar på søknad om omdisponering innen to uker. Pengene må fremdeles gå til lokal aktivitet i henhold til Røde Kors Ungdom sin strategi, og brukes innen 30. juni kalenderåret etter tildelingen. Dersom midlene ikke omdisponeres må de betales tilbake til sentralleddet.