Varslingsrutiner og håndtering av uakseptabel atferd i Røde Kors

Her finner du Norges Røde Kors' rutiner for intern og ekstern varsling, og våre rutiner for hvordan håndtere mobbing, trakassering og uakseptabel adferd.

Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Det er ønskelig at alle i Røde Kors skal benytte seg av det juridiske regelverket og varsle slik at man får satt et kritisk søkelys der det er nødvendig.

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd, brudd på interne regler eller retningslinjer, på etiske normer eller annen kritikkverdig atferd.

Slik varsler du i Røde Kors

Klikk her for å varsle om et kritikkverdig forhold i Norges Røde Kors.

Telefon:
+47- 22 05 40 00 – be om kontakt med HR.

Post:
Norges Røde Kors Att.: HR - «KONFIDENSIELT»
Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo.

Etter arbeidsmiljølovens kapittel 2A  skal arbeidsgiver utarbeide prosedyrer for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rett for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Formålet med denne instruksen er å gi de ansatte, frivillige og medlemmer større forutsigbarhet med hensyn til når og hvordan det kan varsles, samt gi styrende organer økt sikkerhet for at kritikkverdige forhold ble adressert.

Se også: Varsle om kritikkverdige forhold i Røde Kors

Relaterte dokumenter