Distriktsstyret i Oppland Røde Kors

Distriktsstyret ledes av distriktsleder Odd Egset

Distriktetsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket. Distriktet skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Oppland Røde Kors har årsmøte hvert år hvor de velger  distriktsstyre.

Distriktsleder Odd Egset Tlf. 992 39 491. E-post: oddpop@egset.net

Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger og Det Sentrale Råd og Landsstyret i Norges Røde Kors.

Nestleder Per Valland. Tlf. 901 84 957. E-post: per.valland@hotmail.com. Nestleder er stedfortreder for leder. Er medlem av arbeidsutvalget.

Styremedlem Nils Andreas Rustad. Tlf. 95083078

Styremedlem Kristin Flaten Bjørgo. Tlf. 907 40 660.

Varamedlem Unni Sletvold.Tlf. 95845976

Røde Kors Omsorg

Marte  Eika. maei63@yahoo.no Tlf. 990 28 150. Leder for Oppland Røde Kors D-råd Omsorg. Har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgsavdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.

Røde Kors Hjelpekorps

Rune Magnar Bjørkheim. rulle22@hotmail.com Tlf: 970 98 351 Leder for Oppland Røde Kors D-råd Hjelpekorps. Har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Oppland Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.

 Røde Kors Ungdom

 Maria Alm E-post. mxh.alm@gmail.com    Telefon: 92025292

Leder for D-råd Ungdom, og fungerer som et bindeledd mellom Røde Kors Ungdom og distriktsstyret. Skal sammen med distriktsstyret være pådriver, inspirator og hjelpe til med å utvikle de lokale aktivitetene. Følge handlingsplan og støtte opp og formidle informasjon videresstyret er distriktskontorets formelle oppdragsgiver.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler