Rusreformen: – Det står om liv å få gjennomført tiltak nå

Rusreformutvalgets plan for å flytte oppfølgingen på rusfeltet fra straff til helsehjelp er et viktig skritt i riktig retning, men tiltak som hindrer rusrelaterte dødsfall må iverksettes umiddelbart.

I dag overleverte Regjeringens rusreformutvalg sin innstilling til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Utvalget har sett på hvordan samfunnet kan flytte reaksjonene på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justissektoren til helsesektoren.

Møter rusavhengige

Røde Kors, som møter rusavhengige gjennom flere av sine aktiviteter, mener det haster med å omsette forslagene som framkommer i Rusreformutvalgets innstilling til livreddende handling.  

Personer med alvorlig rusavhengighet er blant de menneskene med størst udekte humanitære behov, ifølge Røde Kors-analysen Sosial Puls fra 2017. 

– Det avgjørende nå er at arbeidet følges opp med nok midler og kunnskap i alle ledd, også i spesialisthelsetjenesten i kommunene. Spesielt viktig er det å sikre at de tyngste rusmisbrukerne får fullverdig helsehjelp og at skadereduserende tiltak som brukerrom og substitusjonspreparater styrkes, sier Robert Mood, president i Norges Røde Kors. 

Røde Kors bidrar gjennom blant annet aktivitetene «Nettverksarbeid», «Nettverk etter soning» og «Visitortjeneste» med å gi mennesker med rusavhengighet et nettverk, økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk i etterkant av rusbehandling og fengselsstraffer.  

Mood understreker at de alvorlige levekårsutfordringene mange rusmisbrukere har må løses.  

– Alle skal ha mulighet til å leve trygge liv i verdighet, sier Mood. 

– Det er ekstremt viktig å jobbe mot stigmatisering og sosial utstøting av sårbare mennesker, og kjempe for at de som har livstruende rusproblemer ikke dør mens reformer settes i verk, sier Mood. 

2018 ble det registrert 286 narkotikautløste dødsfall i Norge. 

– Dette viser at vi i 2019 er langt unna nullvisjonen som allerede er vedtatt for overdosedødsfall. Det står om liv og død å få gjennomført tiltak nå, sier Mood. 

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99