Organisering og demokrati

Røde Kors Ungdom består av lokale frivillige, tillitsvalgte i lokalråd, distriktsråd og landsråd.

Røde Kors Ungdom er ikke uavhengig fra Norges Røde Kors, men har likevel mye spillerom som ungdomsorganisering. Ungdomsdemokratiet står sterkt i Røde Kors både på lokalt-, distrikts- og nasjonalt nivå, gjennom ungdomskonferansen Sentral ungdomskonferanse (SUK), som er Røde Kors Ungdom sitt årsmøte. Røde Kors Ungdom har aktiviteter drevet av lokale grupper frivillige over hele landet. Organiseringen består av de lokale frivillige, tillitsvalgte i lokalråd, distriktsråd og landsråd. Ledere i Røde Kors Ungdom representerer ungdomsorganiseringen og ungdoms behov i Røde Kors.

Lokalt

Lokale Røde Kors Ungdom-grupper driver aktiviteter i sin kommune. Lokale frivillige stiller opp og gjør en innsats i de humanitære aktivitetene (link til ‘dette gjør vi’) som Røde Kors Ungdom driver i deres hjemkommune. De kommer med forslag og stemmer over gruppas felles planer for aktivitet, og sier ifra hvis de trenger opplæring eller midler.

I hver lokalgruppe har man et lokalråd som fungerer som et lokallagsstyre. De tar i mot nye frivillige, sørger for at de får opplæring, og leder aktivitene. Lederen for lokalrådet sitter i Røde Kors sitt lokalforeningsstyre og passer på at ungdom blir hørt. For å bli medlem av lokalrådet, må man velges på lokal Ungdomskonferanse, som er det lokale årsmøtet.

Lokalrådet for Røde Kors Ungdom får hjelp og støtte av lokalforeningsstyret og distriktsrådet for Røde Kors Ungdom. De får penger til sine aktiviteter fra støtteordningen Frifond. Enkelte Røde Kors lokalforeninger har også et lokalt kontor med ansatte som kan hjelpe til med Røde Kors Ungdom.

Distrikt

På distriktsnivå, eller fylkesnivå, har man et distriktsråd for Røde Kors Ungdom. Distriktet er et bindeledd mellom sentralt og lokalt. De hjelper lokalrådene i sitt fylke ved å arrangere opplæring og samlinger, og koordinere felles aktiviteter og presseutspill. Der hvor Røde Kors lokalforeninger eller ungdom i en kommune vil starte opp nye Røde Kors Ungdom-grupper, hjelper distriktsrådet til. 

Leder av distriktsrådet har fast plass i distriktsstyret til Røde Kors, og rådsmedlemmene representerer Røde Kors Ungdom i distriktets arbeid med opplæring, beredskap, og rekruttering. Distriktsrådene er også ofte involvert i Røde Kors distriktssamarbeid med andre land. For å bli medlem av et distriktsråd må man velges på distriktets Ungdomskonferanse, som er vårt fylkesårsmøte.

Distriktsrådene får hjelp og støtte av distriktsstyret og landsrådet for Røde Kors Ungdom. De får penger til sine aktiviteter fra distrikts-Røde Kors og fylkeskommunen. De fleste distrikters Røde Kors-kontor har også en ansatt kontaktperson for Røde Kors Ungdom.

Sentralt

På sentralt nivå ledes Røde Kors Ungdom av landsråd for Røde Kors Ungdom. Landsrådet leder virksomheten til Røde Kors Ungdom mellom hver Sentral ungdomskonferanse - Røde Kors Ungdoms årsmøte, samt være et rådgivende organ for Landsstyret. 

Landsrådet fungerer som ungdomsorganisasjonen sitt sentralråd, og er er ansvarlig for de strategiske og politiske spørsmålene i Røde Kors Ungdom. Landsrådet gir råd og støtte til distriktsråd eller lokalråd, og arrangerer samlinger for tillitsvalgte på distriktsnivå. Landsrådet koordinerer også de årlige kampanjene og legger retningslinjer for støtteordningen Frifond.

Landsrådet består av leder, to nestledere (politisk og organisatorisk), seks medlemmer og to varamedlemmer, som alle velges for et år. For å bli medlem av Landsrådet må man velges på Sentral ungdomskonferanse, som er vårt årsmøte.

Landsrådet får hjelp og støtte av landsstyret og de ansatte i sekretariat på Røde Kors hovedkontor. Landsrådet har for enkelte aktiviteter også utvalg og ressursgrupper av frivillige som kan gi dem råd eller praktisk hjelp til visse oppgaver.