Samarbeid for å nå målene

Røde Kors er til for å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Som Røde Kors-partner kan din bedrift ta samfunnsansvar sammen med Norges største frivillige humanitære organisasjon.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål nr 17: Samarbeid for nå målene, utdypes med at «for å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling».

Ved å inngå et strategisk partnerskap med Røde Kors vil bedriften din kunne direkte bidra til å løse samfunnsutfordringer sammen med offentlig og humanitær sektor. Dere vil gjennom økonomisk støtte og utveksling av deres kjernekompetanse sikre gjennomføringsevne og uavhengighet, forutsigbarhet og langsiktighet for de humanitære aktivitetene til Røde Kors.

Røde Kors stiller seg bak FNs bærekraftsmål. Røde Kors bidrar direkte til bærekraftmålene gjennom vårt programarbeid, fra lokale aktiviteter i Norge til internasjonalt arbeid. Vi jobber for en bærekraftig og humanitær politikk som tar hensyn til kommende generasjoner og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene. Vårt mål er å gjennomføre vårt arbeid på en bærekraftig og etisk måte. Bærekraftsmålene er en sentral del i dette arbeidet.

Vi er en humanitær organisasjon, som skal hindre og lindre menneskelig nød og lidelse lokalt og globalt. Vårt arbeid defineres alltid ut ifra humanitære behov og bærekraftsmålene styrer derfor ikke direkte hva vi gjør. Likevel står bærekraftsmålene sentralt i vårt arbeid og målene er viktige for at vi skal kunne lykkes med vårt oppdrag.

Røde Kors bidrar spesielt til seks mål gjennom våre aktiviteter:

Bærekraftsmål 3 ikon
Informasjon om hvordan RK bidrar til mål 3. Informasjon om hvordan RK bidrar til mål 3. Informasjon om hvordan RK bidrar til mål 3. Informasjon om hvordan RK bidrar til mål 3.
Bærekraftsmål 6 ikon
Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 6. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 6. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 6. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 6.
Bærekraftsmål 10 ikon
Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 10. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 10. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 10. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 10. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 10.
Bærekraftsmål 11 ikon
Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 11. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 11. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 11.
Bærekraftsmål 13 ikon
Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 13. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 13. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 13.
Bærekraftsmål 16
Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 16. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 16. Informasjon om hvordan Røde Kors bidrar til bærekraftsmål 16.

Våre samfunnsmål

Vårt arbeid er basert på våre 7 grunnprinsipper: Humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Vi har tre samfunnsmål: Vi skal redde liv, bidra til trygg oppvekst, og liv i verdighet. Som Røde Kors-partner vil du bidra til å nå målene sammen med oss.

Redde liv, lokalt og globalt

Overordnet mål: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser. Røde Kors skal kunne bistå ved ulykker og hendelser som enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn eller nasjonen utsettes for. For å møte de humanitære utfordringene i verden, jobber vi med å forbedre helse og beskyttelse til de meste sårbare.

Se hvordan vår hovedpartner DNV bidrar til å styrke vårt globale humanitære arbeid med Community Based Surveillance (CBS).

Trygg oppvekst

Overordnet mål: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende fellesskap. De fleste barn og unge i Norge har et godt liv med gode muligheter til utvikling. Likevel er det et økende antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og som derfor opplever å stå utenfor fellesskapet og ikke har de samme mulighetene til utvikling og deltakelse. Årsakene til at mange barn og unge har det vanskelig, er sammensatte. Gjennom å videreutvikle og styrke vår innsats for barn og unge, og deres familier, skal Røde Kors gjøre en enda tydeligere forskjell. Tidlig innsats er avgjørende for at humanitære utfordringer ikke skal følge den enkelte gjennom livet.

Se hvordan vår samarbeidspartner Telenor bidrar til å sette fokus på nettvett og nettmobbing. 

Liv i verdighet

Overordnet mål: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling. Ensomhet og utenforskap utgjør betydelige humanitære utfordringer i samfunnet. Årsakene til disse utfordringene er både strukturelle og individuelle. Gjennom å videreutvikle og styrke vårt tilbud av ulike former for lavterskeltilbud, felles møteplasser, tiltak for nettverksbygging og én-til-én-kontakt for ulike grupper i hele Norge, skal Røde Kors gjøre en enda tydeligere forskjell.