Familie i Russland

Slik hjelper du i Europa

Fattigdom og sosial ekskludering er blant de største utfordringene i Øst-Europa i dag. Barn er særlig utsatt. Som giver i Røde Kors hjelper du de som trenger det mest.

Mange barn i Øst-Europa lever i fattigdom. De mest sårbare får ikke den helsehjelpen de trenger. De får ikke nok mat, dropper ut av skolen og er utsatt for vold og misbruk. Regionen får også en stadig mer aldrende befolkning.

De økonomiske ulikhetene øker, og dette fører til forverring av folkehelsen til de fattigste og mest sårbare.

I de fattigste landene, slik som Moldova, arbeider mer enn halvparten i uformell sektor eller i usikre jobber. Det betyr at de har svært begrensede sosiale eller helsemessige velferdsordninger. Mange land i regionen har hatt store utfordringer med manglende testing og helsepersonell for å bekjempe Covid-19. Regionen er også utsatt for flom, jordskred, hetebølger og kraftig nedbør og tidvis jordskjelv.

Far og to barn utenfor hus
Mange familier i Russland har lite inntekt og bor i hus med dårlig standard. Gjennom flere år har norske givere bidratt til å gi russiske barn et daglig varmt måltid og fritidsaktiviteter.

Helseproblemer

Hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og kroniske luftveissykdommer står for to tredeler av for tidlig død i området. Psykiske lidelser er hovedårsaken til funksjonshemminger. Tuberkulose, hiv og meslinger er fortsatt en stor utfordring med stedvis svært høye tall i flere østeuropeiske og sentralasiatiske land. Mange sårbare grupper, inkludert migranter og fordrevne mennesker har svært begrenset eller ingen tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Økende ulikheter i inntekt og velstand, men også ulik behandling i rettssystemet uroer mange i flere av landene. Kvinner er særlig sårbare. Arbeidsmigranter, romfolk og andre etniske minoriteter og mennesker som lever med hiv/aids eller funksjonshemminger står også overfor betydelig risiko.

Slik hjelper du gjennom Røde Kors

  • Støtte til mat og andre nødvendige varer
  • Psykososial hjelp
  • Opplæring i førstehjelp
  • Skape bedre forståelse for farer slik at ulykker kan unngås m.m.

Barn i nød

Covid-19 har forverret situasjonen. Vaksineprogrammer er satt på vent eller avlyst. Helsesjekker for gravide, mødre og spedbarn har blitt nedprioritert. Hjemmeskole har fungert dårlig, og gjenåpning er utfordrende ettersom det på mange skoler er mangel på rent vann og hygienefasiliteter.

Gutt på slitt seng
Tusenvis av barn, eldre og andre sårbare grupper i Nordvest-Russland får ikke nok mat og mangler tilgang til grunnleggende helsetilbud. Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Kvinner og barn er mer utsatt for vold, misbruk og utestenging fra helsetjenester fordi pandemien har lagt beslag på allerede begrensede ressurser. Beskyttelse av sårbare barn har blitt svakere. Langvarig nedstengning har forverret den økonomiske situasjonen og livet til de mest sårbare barna.

Flyktninger og migranter over Middelhavet

I de senere år har konflikt, fattigdom og fravær av muligheter for levebrød andre steder i verden ført til voldsom migrasjon til Europa. Etter flyktningkrisen i 2015 er tallet på flyktninger og migranter gått ned, men det er fortsatt mange som forsøker å komme seg til Europe langs den livsfarlige sjøruten over Middelhavet.

To jenter utenfor telt i flyktningleir i Hellas
For mange av flyktningbarna som kommer den livsfarlige veien over Middelhavet, er livet ekstra krevende med uverdige boforhold og mangel på helsehjelp og skolegang. Her er to jenter i Kara Tepe-leiren på Lesvos i Hellas.

Antall omkomne i Middelhavet har doblet seg i forhold til i fjor (per juli 2021). Mange av dem er barn.

Uverdige mottaksforhold på europeisk jord, lange ventetider og manglende helsetilbud rammer barns fysiske og mentale helse hardt.

Viktig å styrke Røde Kors-foreningene

Regionen teller 53 Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger. Av disse er 26 av landene EU-medlemmer, hvilket betyr en mer stabil tilgang til finansiering enn de resterende. Flere enn en tredel av nasjonalforeningene er avhengige av økonomisk støtte fra Røde Kors-bevegelsen.

Eldre dame får hjelp av Røde Kors
Enslige eldre med behov for hjelp har det vanskelig i land hvor sosiale støtteordninger er nesten totalt fraværende. Her får en kvinne i Georgia hjelp fra Røde Kors.

Det er generelt en økende bekymring for at sivilsamfunnsorganisasjoner får mindre handlingsrom og blir sensurert i flere østeuropeiske land. Derfor er det viktig at Røde Kors-foreninger styrkes. I en tid der de humanitære behovene øker og det er stor mangel på ressurser, er dette særlig viktig.

Les mer om utfordringer i landene og hvordan vi hjelper: