En kvinne fra Burundi holder sine to tvillinger i hver sin arm og smiler inn i kameraet.

Langsiktig utviklingsarbeid

Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt langsiktige engasjement i utlandet.

Helse, vann og sanitær

Norges Røde Kors støtter både langsiktige helseprogrammer og helsehjelp i konflikter, katastrofer og andre kriser, med et overordnet mål om å forbedre helsen til sårbare mennesker, samt å redusere sykdom og død. Tilgang på og kunnskap om rent vann og gode sanitærforhold er en forutsetning for god helse. Mange av de helseprogrammene som Norges Røde Kors støtter, inneholder en vann- og sanitærkomponent. 

2 kvinner vasker føtter fra kran

Langsiktige helseprogram jobber for å nå dette målet gjennom mobilisering av lokalsamfunnet, helseopplæring og førstehjelp.

Forebygging og respons av kriser

Norges Røde Kors støtter arbeid for å redde liv og dekke umiddelbare behov ved katastrofer, med særlig fokus innen helsetjenester, vann- og sanitærforhold og gjenoppbygging. Norges Røde Kors støtter også programmer som adresserer sårbarhet og reduserer risikoen for og konsekvensene av naturkatastrofer.

Mann bærer bygningsmateriell

Med dette arbeidet ønsker vi å oppnå at utvalgte samfunn og nasjonalforeninger har økt evne til å forberede for, redusere virkningen av, håndtere og komme seg fra konsekvenser av katastrofer.

Nasjonalforeningsutvikling

Norges Røde Kors støtter sine nasjonalforeningspartnere i deres arbeid med å bli organisasjoner som, gjennom frivillige og medarbeidere, leverer effektive, relevante og landsdekkende tjenester til sårbare mennesker og opprettholder disse tjenestene så lenge det er behov. Norges Røde kors bidrar videre til nasjonalforeningsutvikling gjennom aktiv deltakelse i internasjonalt distrikts- og ungdomssamarbeid.

Jente med rød caps, ute, pakistan

Det er et mål for Norges Røde Kors at våre partnere skal bli sterke, uavhengige og velfungerende organisasjoner, som i mindre og mindre grad er avhengig av støtte utenfra.

Beskyttelse og sosial inkludering

Norges Røde Kors støtter programmer som skal sikre rettighetene til dem som blir rammet av væpnede konflikter og vold, med fokus på forebygging og begrensing av de konsekvenser væpnet konflikt og vold har på den sivile befolkningen. Norges Røde Kors støtter også programmet som fremmer respekt for mangfold og bedre integrering av sårbare og marginaliserte grupper. Inkludert i dette er aktiviteter for å myndiggjøre jenter og kvinner og fremme inkludering av mennesker med nedsatte funksjonsevner.

Afghansk gutt i rullestol med røde kros personell, ute, afghanistan

Den overordnede målsettingen med dette arbeidet er at enkeltpersoner og samfunn utsatt for katastrofer og kriser er mindre utsatt for risiko, og å fremme sosialt samhold i lokalsamfunnene for å redusere diskriminering og ekskludering av visse grupper i samfunnet.

En viktig del av vårt arbeid er å bidra med eget personell (delegater) til andre deler av verden der det er behov for hjelp.