Natt Hjelpekorps står bøyd over et kart opplyst av hodelykter Vis bildetekst
Foto: Olav Standal Tangen

Digital støtte til aksjoner

Prosjektet Digital støtte til aksjoner skal bidra til å nå målet om felles, nasjonal digital støtte til kritiske ledelsesfunksjoner ved søk- og redningsoppdrag.

Hva er prosjekt Digital støtte til aksjoner? 

I dag planlegges og gjennomføres mye av ledelse og logistikk i et søk- og redningsoppdrag på penn og papir eller i ulike systemer som ikke er integrerte med hverandre. Dette gjelder både internt i hjelpekorps i Røde Kors og på tvers mellom samvirkeaktørene. Det fører til unødvendig tid brukt på å utarbeide, dele, revidere og rapportere tidskritisk informasjon på tvers av mannskap og andre aktører.

Det er også store utfordringer med dårlig tilgang til oppdatert kartgrunnlag, som fører til dårligere situasjonsforståelse og lavere kvalitet på oppdrag. Konsekvensen av disse faktorene kan i verste fall være at vi ikke finner den savnede (i live). God systemstøtte kan øke både effektiviteten og kvaliteten på søk- og redningsoppdrag slik at vi sparer pasientens tid og potensielt redder flere liv.

Prosjekts formål

Prosjektet skal bidra til å nå målet om felles, nasjonal digital støtte til kritiske ledelsesfunksjoner ved søk- og redningsoppdrag. For å gjøre dette på en god måte er det viktig å se på helheten på tvers av aktører, organisering, roller, arbeidsprosesser, policy, rutiner og system. Samtidig er det viktig å få forståelse og innsikt i hvilke krav som må stilles til slik digital støtte for å ivareta krav til personvern.

Prosjektet starter derfor med en innsiktfase som skal sikre et omforent situasjonsbilde av de ulike behovene og en god forståelse for helheten slik at vi kan komme med gode løsningsforslag. Prosjektet vil i denne fasen også ta med seg viktige funn i kartleggingsfasen fra tidligere prosjekter, blant annet OBS-prosjektet (Operativt beslutningsstøttesystem). 

Innsikten er med på å danne grunnlaget i etableringen av prosjekt Digital støtte til aksjoner. I tillegg har man siden forrige runde gjort nye erfaringer i bruk av digitale verktøy og systemer både i og utenfor Røde Kors som er viktig å få med i videre arbeide.

Hva skal prosjektet levere og når?

Prosjektet kan deles i to overordnede deler:  

Del 1. Innsikt og løsningsforslag

Målet med første del av prosjektet er å identifisere og utarbeide mulige løsningsforslag og modeller for anskaffelse av systemstøtte, samt identifisere andre tiltak og forutsetninger for å effektivisere og forbedre søk og redningsoppdrag internt i hjelpekorps og på tvers av samvirkeaktørene. Anbefalingene fra prosjektet forankres med styrende organer i frivillighet og ansattlinje og besluttes endelig av Generalsekretæren i Røde Kors. Når del 1 er gjennomført tar ledelsen og prosjektet en fot i bakken med relevante redningsfaglige samvirkeaktører for å sikre felles situasjonsforståelse og forankre retning for del 2.

Del 2. Gjennomføring

I andre del av prosjektet vil fokus være på anskaffelse av valgt løsningsmodell, implementering av denne og etter hvert utrulling. Det er vanskelig å si når en løsning er klar til å rulles ut.

Hva skal prosjektet fokusere på?

Prosjektet skal fokusere på behovet for digital støtte til kritiske ledelsesfunksjoner ved søk- og redningsoppdrag.  Det betyr at vi i denne omgang ikke skal se på eventuelle behov for spesialløsninger eller tilleggsmoduler for aksjoner i forbindelse med snøskred, katastrofer, evakuering og pårørendesenter. Varsling av mannskap og beredskapsplanlegging er heller ikke inkludert i dette prosjektet, det samme gjelder system for avvikshåndtering, krisehåndtering og ROS-analyser.

Prosjektet er en del av «Støtteverktøy for Redningstjenesten 2.0»

Hovedredningssentralen (HRS) har et prosjekt som heter "Støtteverktøy for Redningstjenesten 2.0" som Norges Røde Kors er en del av. Prosjektet skal tilrettelegge digital støtte for å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring og søk av redningsoppdrag i Norge. Det skal også redusere administrative kostnader og forbedre redningstjenesten ved å øke tilgjengelighet av analyser og statistikk. Prosjektet mottar noe støtte fra Digitaliseringsdirektoratet.

Status per mars 2021

Prosjektet har nådd en milepæl gjennom å ha jobbet med og ferdigstilt innsiktsarbeid og overordnet systemvurdering. Ledelsen og prosjektet tar nå en fot i bakken med relevante redningsfaglige samvirkeaktører for å sikre felles situasjonsforståelse og forankre retning for den fremtidige løsningen.

Resultater fra innsiktsarbeidet

Vi har gjennomført spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og systemvurderinger. I den interne spørreundersøkelsen har hjelpekorpsene bidratt gjennom å svare på hvilke systemer som er i bruk i dag, utfordringer under aksjoner og behov de gjerne skulle ha dekket.  For å dykke noe mer ned i behov og utfordringer har vi også foretatt dybdeintervjuer med fageksperter og aksjonsledere internt i Røde Kors og representanter fra viktige samarbeidsaktører

Felles kilde til informasjon gir felles situasjonsforståelse 

Målet er at den nye løsningen skal bidra til større grad av effektivisering, treffsikkerhet og samarbeid på tvers. I innsiktsarbeidet har prosjektet fokusert på å avdekke de store utfordringene og mulighetsrommene under aksjon og på tvers i samvirke. En hurtigere og mer effektiv oppstart av aksjoner med tidligere varsling og automatisering av prosesser vil bidra til en mer treffsikker og god start. Sømløs oppdragshåndtering, kommunikasjon og dokumentasjon mellom søksressurser i felt og aksjonsledelsen er viktig for en effektiv gjennomføring.

Det kommer også tydelig fram at felles kart og søksplanlegging kombinert med tidlig tilgang til etterretning og informasjon vil bidra til både raskere gjennomføring og større grad av treffsikkerhet i aksjonene. En felles kilde til etterretning og informasjon sikrer at alle har samme situasjonsforståelse. Sanntidsanalyser av søksområder, søksoppdrag, posisjon og sporlogger vil gjøre det mulig å spisse innsatsen og øke treffsikkerheten av søket. Ønsket er at ny løsning legger til rette for en mer enhetlig og standardisert prosess, rutiner og arbeidsmåte. 

Målet med et nytt nasjonalt digitalt støttesystem er å øke effektiviteten og kvaliteten på søk- og redningsaksjoner for å redde flere liv og spare pasientens tid. Innsikten viser at det er på tvers mellom aktørene i redningstjenesten at de store gevinstene og effektene kan oppnås, gjennom smartere, bedre og sikrere samhandling. Den viktigste nøkkelen for å få til dette er en felles digital samhandlingsplattform som alle aktørene bruker under en aksjon. Ny løsning må være et støttesystem som aktørene i redningstjenesten både kan og vil ta i bruk.

Har du innspill eller spørsmål?

Ta kontakt med prosjektet via e-post: aksjonsstotte@redcross.no