Natt Hjelpekorps står bøyd over et kart opplyst av hodelykter Vis bildetekst
Foto: Olav Standal Tangen

Digital støtte til aksjoner

Prosjektet Digital støtte til aksjoner skal bidra til å nå målet om felles, nasjonal digital støtte til kritiske ledelsesfunksjoner ved søk- og redningsoppdrag.

Hva er prosjekt Digital støtte til aksjoner? 

Prosjektet Digital støtte til aksjoner skal bidra til å nå målet om felles, nasjonal digital støtte til kritiske ledelsesfunksjoner ved søk- og redningsoppdrag.

I dag planlegges og gjennomføres mye av ledelse og logistikk i et søk- og redningsoppdrag på penn og papir eller i ulike systemer som ikke er integrerte med hverandre. Dette gjelder både internt i hjelpekorps i Røde Kors og på tvers mellom samvirkeaktørene. Det fører til unødvendig tid brukt på å utarbeide, dele, revidere og rapportere tidskritisk informasjon på tvers av mannskap og andre aktører.

Det er også store utfordringer med dårlig tilgang til oppdatert kartgrunnlag, som fører til dårligere situasjonsforståelse og lavere kvalitet på oppdrag. Konsekvensen av disse faktorene kan i verste fall være at vi ikke finner den savnede (i live). God systemstøtte kan øke både effektiviteten og kvaliteten på søk- og redningsoppdrag slik at vi sparer pasientens tid og potensielt redder flere liv.

Prosjekts formål

Prosjektet Digital støtte til aksjoner skal bidra til å nå målet om felles, nasjonal digital støtte til kritiske ledelsesfunksjoner ved søk- og redningsoppdrag. For å gjøre dette på en god måte er det viktig å se på helheten på tvers av aktører, organisering, roller, arbeidsprosesser, policy, rutiner og system. Samtidig er det viktig å få forståelse og innsikt i hvilke krav som må stilles til slik digital støtte for å ivareta krav til personvern.

Prosjektet starter derfor med en innsiktfase som skal sikre et omforent situasjonsbilde av de ulike behovene og en god forståelse for helheten slik at vi kan komme med gode løsningsforslag. Prosjektet vil i denne fasen også ta med seg viktige funn i kartleggingsfasen fra tidligere prosjekter, blant annet OBS-prosjektet (Operativt beslutningsstøttesystem). 

Innsikten er med på å danne grunnlaget i etableringen av prosjekt Digital støtte til aksjoner. I tillegg har man siden forrige runde gjort nye erfaringer i bruk av digitale verktøy og systemer både i og utenfor Røde Kors som er viktig å få med i videre arbeide.

Hva skal prosjektet levere og når?

Prosjektet kan deles i to overordnede deler:  

Del 1. Innsikt og løsningsforslag

Målet med første del av prosjektet er å identifisere og utarbeide mulige løsningsforslag og modeller for anskaffelse av systemstøtte, samt identifisere andre tiltak og forutsetninger for å effektivisere og forbedre søk og redningsoppdrag internt i hjelpekorps og på tvers av samvirkeaktørene. Dette arbeidet skal være ferdig første kvartal 2021. Anbefalingene fra prosjektet forankres med styrende organer i frivillighet og ansattlinje og besluttes endelig av Generalsekretæren i Røde Kors.

Del 2. Gjennomføring

I andre del av prosjektet vil fokus være på anskaffelse av valgt løsningsmodell, operasjonalisering/implementering av denne og etter hvert utrulling. Det er vanskelig å si når en løsning er klar til å rulles ut.  Vi antar at denne delen av prosjektet starter i begynnelsen av andre kvartal 2021.

Hva prosjektet ikke skal levere?

Prosjektet skal fokusere på behovet for digital støtte til kritiske ledelsesfunksjoner ved søk- og redningsoppdrag.  Det betyr at vi i denne omgang ikke skal se på eventuelle behov for spesialløsninger eller tilleggsmoduler for aksjoner i forbindelse med snøskred, katastrofer, evakuering og pårørendesenter. Varsling av mannskap og beredskapsplanlegging er heller ikke inkludert i dette prosjektet, det samme gjelder system for avvikshåndtering, krisehåndtering og ROS-analyser.

Prosjektet er en del av «Støtteverktøy for Redningstjenesten 2.0»

Hovedredningssentralen (HRS) har et prosjekt som heter "Støtteverktøy for Redningstjenesten 2.0" som Norges Røde Kors er en del av. Prosjektet skal tilrettelegge digital støtte for å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring og søk av redningsoppdrag i Norge. Det skal også redusere administrative kostnader og forbedre redningstjenesten ved å øke tilgjengelighet av analyser og statistikk. Prosjektet mottar noe støtte fra Digitaliseringsdirektoratet.

Har du innspill eller spørsmål?

Ta kontakt med prosjektet via e-post: aksjonsstotte@redcross.no

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler