To damer i hjelpekorpset hjelper turgåer i skogen. Vis bildetekst
Førstehjelp i friluftsliv, her under fjorårets NM på Gålå. Foto: Elise Honningsdalsnes.

Førstehjelp for friluftsliv

Nordmenn er glade i friluftsliv. Men noen ganger skjer uforutsette ting, og da er du prisgitt førstehjelpskompetansen til turfølget – i alle fall frem til den organiserte redningstjenesten kommer.

Mange går på tur på egen hånd, men det er også et rikt utvalg av organisasjoner og firmaer som tilbyr turer og kurs innen friluftsliv. Hittil har det ikke eksistert en nasjonal og standardisert førstehjelpsutdanning rettet mot utøvere eller friluftslivsveiledere, guider og turledere i friluftsliv i Norge.  

En kursrekke innen førstehjelp for friluftsliv 

Våren 2021 etablerte Norsk Fjellsportforum (heretter omtalt som NF) en fagkomité med mål om å utvikle og innføre førstehjelpsopplæring for friluftsliv av god kvalitet for NF-instruktører, turledere, veiledere innen friluftsliv og andre interesserte. NF er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med aktiviteter på bre, klatrefjell og med virkefelt innen bratt vinterfriluftsliv. 

Kursrekken “Førstehjelp for friluftsliv” ble implementert i NF-standarden i januar 2022 etter vedtak på rådsmøtet i november året før. Alle kursene i kursrekken har fokus på forebyggende arbeid og førstehjelp i friluftsliv. Kursene gjennomføres i stor grad utendørs, med enkelt utstyr som du gjerne har med deg på tur, for å få overføringsverdi til reelle situasjoner. 

Kursrekken består av et dagskurs på 6 timer og et grunnkurs på 16 timer. Dagskurset er egnet for alle som utøver friluftsliv og ferdsel i natur, mens målgruppen til grunnkurset er både privatpersoner og de som arbeider med veiledning i friluftsliv og har ansvar for andre mennesker ute. Dagskurset og grunnkurset fremstår som et skadeforebyggende tiltak for å sikre god behandling frem til den organiserte redningstjenesten kommer frem til et skadested ute.  

Mann får stabilisert nakke med sittunderlag.
Her får en mann stabilisert nakken med sitteunderlag frem til en bedre løsning er på plass. Foto: Jannicke Høyem.

I tillegg er det etablert en instruktørutdanning med to nivåer. Instruktørutdanningen vektlegger kunnskaper om Norsk Fjellsportforum, skadeforebyggende arbeid og utøvelse av friluftsliv i Norge. Instruktørene skal beherske førstehjelp for friluftsliv og friluftslivsdidaktikk. NF førstehjelpsinstruktør nivå 1 kan virke som instruktør på dagskurs og grunnkurs. NF førstehjelpsinstruktør 2 kan virke som kursleder og instruktør på NF instruktørkurs førstehjelp for friluftsliv.  

En instruktørgodkjenning i “Førstehjelp for friluftsliv” kan kanskje være interessant for flere medlemmer i Røde Kors. Kursene er ikke en del av Røde Kors sin kursportefølje, men må tas hos en godkjent NF-arrangør. For å delta på instruktørkurs, søker du om prekvalifisering gjennom kompetansedatabasen Bratt Kompetanse. Opptak forutsetter at du er fylt 18 år og har gjennomført grunnkurs førstehjelp for friluftsliv eller innehar tilsvarende kompetanse. I tillegg må du over tid ha ervervet selvstendig erfaring fra pasientbehandling innen helse, forsvar, redningstjeneste eller tilsvarende. Du må også dokumentere solide ferdigheter i friluftsliv sommer og vinter.  

Les også: Søk om opptak til instruktørkurs 

Røde Kors Hjelpekorps bidrar til faglig utvikling 

Røde Kors Hjelpekorps har lang tradisjon med å holde førstehjelpskurs. Dette, i tillegg til å ha arrangørstatus i NF innen snøskred, gjorde hjelpekorpset til en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle en kursrekke innen førstehjelp for friluftsliv.  

Julia Fieler, anestesilege ved Universitetssykehuset i Tromsø, representant i legekommisjonen til IKAR og tidligere leder for Ressursgruppe Skred og Jannicke Høyem, førstelektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole og representant i Ressursgruppe Skred, representerte Røde Kors i NF sin førstehjelpskomite. Arbeidet ble gjennomført i dialog med RG Førstehjelp og RG Skred. Julia var i tillegg kontaktpunkt mot Norges Klatreforbund og Jannicke mot universitets- og høyskolemiljøene i friluftsliv. Komiteen ble ledet av redningsmann Magnus Wethal, som representerte Den Norske Turistforening (DNT). Med på laget var også Jonas Langseth, sykepleier og redningsmann, Bjørg Selvåg, ambulansearbeider, tindevegleder og representant for Nortind og anestesilege Helge Eiding. 

Komiteen gjennomførte et omfattende arbeid gjennom 2021. Arbeidet bestod dels av faglig utviklingsarbeid og utvikling av kursplaner, og dels av kontakt med relevante faglige instanser slik som Norsk Førstehjelpsråd og egne organisasjoner. NF ble medlem i Norsk Førstehjelpsråd høsten 2021. 

En gjeng øver på førstehjelp i skogen
Her øves det på førstehjelp i friluftsliv. Foto: Magnus Wethal.

Førstehjelpstriangelet didaktisk virkemiddel  

Førstehjelpstriangelet er utviklet som et didaktisk virkemiddel i undervisningen i førstehjelp for friluftsliv og en visuell modell for lekfolk for å tydeliggjøre prioriterte undersøkelser og behandlingstiltak ute. Trianglet består av tre sider med tilhørende tiltak og en turgåer i midten. Turgåeren er en ressurs i det forebyggende arbeidet og i utøvelse av førstehjelp. Figuren viser at varme, pust, blødning og turgåeren er sentrale tema i kursene, og at de fire står i et relasjonelt forhold. I tillegg tydeliggjør modellen at dette omhandler førstehjelp ute. Triangel som didaktisk virkemiddel er tidligere kjent blant annet fra skredfaget. For å tydeliggjøre uttrykket har grafisk designer Emma Rokseth Kenny bidratt med endelig utforming.  

Illustrasjon som viser førstehjelpstriangelet.
Figuren viser at varme, pust, blødning og turgåeren er sentrale tema i kursene, og at de fire står i et relasjonelt forhold. Illustrasjon: Emma Rokseth Kenny.

Førstehjelpskomitéen har valgt ikke å anvende eksisterende undersøkelser og tiltaksmetoder, slik som det kjente akronymet ABCDE i Røde Kors Hjelpekorps. Dette begrunnes blant annet i at deltagerne antagelig vil ha ulik erfaring med førstehjelp og ulike metoder. Hensikten er å ta utgangspunkt i deltagerens kunnskaper innen førstehjelp og se førstehjelpstriangelet i sammenheng med tiltaksmetoder som deltakerne kjenner fra før, noe som har didaktisk verdi.  

Les også: Vil du vite mer om førstehjelp i friluftsliv?