INKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE for GRIMSTAD RØDE KORS

DATO: 11. august 2020, KL 18:00
STED: BARK SILAS VEI 7

Last ned sakspapirer

Medlemmene i lokalforeningsstyret i Grimstad Røde Kors valgte 25. juni å fratre sine verv. I tråd med lovene for Røde Kors trer da overordnet organ inn som lokalforeningsstyre. Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors har overtatt ansvaret for Grimstad Røde Kors, og innkaller til ekstraordinært møte.

Det vil ikke være et fullverdig årsmøte, da forholdene ikke ligger til rette for fullstendig behandling av budsjett og handlingsplan, ei heller for gjennomføring av valg.

Distriktsstyret er opptatt av å få møtt medlemmene, og behandlet de sakene som bør og kan behandles:

  • For distriktsstyret er det viktig å få videreformidlet det avgåtte styrets beretning og årsregnskap for 2019, samt revisjonen av dette, for medlemmene i Grimstad Røde Kors.
  • Videre ønsker styret å legge fram for medlemmene budsjett og handlingsplan for aktivitetene i Grimstad (unntatt Kilandsenteret og lokalforeningen), slik at det kan være trygge rammer, forutsigbarhet og retning på det humanitære arbeidet videre.
  •  Møtet er også en anledning for distriktsstyret å orientere om arbeidet videre, samt lytte til og svare på spørsmål fra medlemmene.

Distriktsstyret vet at driften og framtiden for Kilandsenteret er en viktig og vesentlig sak for GRK. Samtidig har styret per nå hverken god nok oversikt eller noen konkrete forslag, slik at Kilandsenteret ikke står på dagsorden – det kommer til høsten.

Dagsorden:

Distriktsstyret orienterer om situasjonen og planer for videre rolle som lokalforeningsstyre i Grimstad Røde Kors. Last ned sakspapirer

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2, 3, 4 og 5: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
Sak 5: Årsberetning for 2019.
Sak 6: Årsregnskap for 2019
Sak 7: Handlingsplan for Grimstad Røde Kors
Sak 8: Budsjett 2020 for Grimstad Røde Kors
Sak 9: Godkjenning av valg i lokalråd hjelpekorps

Møtet heves, og det settes av tid til ytterligere innspill og spørsmål.

Koronoatiltak

Av smittevernhensyn skal Grimstad Røde Kors overholde regelen med minimum 1 meters avstand mellom de tilstedeværende. Det er begrenset plass i lokalet og vi tar derfor imot påmelding til møtet. Påmelding sendes til knut.kjorkleiv@redcross.no innen 2. august. Ved mange påmeldte kan det bli aktuelt å endre lokale, og de påmeldte vil da få beskjed.

Vel møtt!

Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors.