tusenlapper2

Fond for lokal aktivitet frie midler 2022

Distriktsstyret lyser ut kr 286 000 fra Fond for frie midler for lokal aktivitet med frist 15. september 2022.

Retningslinjer for midlene der rammer og prioriteringer framgår, ligger vedlagt. Noen viktige punkter fra retningslinjene er: 

  • Alle søknader skal være godkjent av lokalt styre/leder.
  • Midler fra fondet skal bidra til å opprettholde og videreutvikle lokale humanitære aktiviteter, beredskapsaktiviteter og lokal kompetanse- og kapasitetsbygging.
  • Midlene skal bidra til å bygge opp under den handlingsplanen som er vedtatt av distriktets årsmøte (se vedlegg).
  • Søknader som viser til at to eller flere lokalforeninger samarbeider om aktivitetene, vil bli prioritert.
  • Lokale ledd som har høyere bankinnskudd tilsvarende ett års «normal drift» eller mer, vil normalt ikke få tildelinger fra fondet, før søkeren legger fram en plan for hvordan egne midler kan omsettes til mer humanitær aktivitet, beredskapsarbeid og lokal kapasitetsbygging.
  • Søknaden må beskrive hvordan aktiviteten møter de lokale behovene.
  • Søknadene må inneholde gjennomføringsplan og totalbudsjett.
  • Lokalforeninger som søker må ha sendt inn godkjent årsregnskap til distriktene, i henhold til Røde Kors sine vedtatte standarder for regnskapsførsel og rapportering.
  • Det gis ikke støtte til kjøp av hus, hytter eller lønnsmidler.

Kontaktpersoner på distriktskontoret er enhetsleder Jan Olav Andersen og økonomirådgiver Siri Fjeldberg.

Søknadsbehandling

Søknader som angår hjelpekorps eller omsorgsaktiviteter, skal behandles og prioriteres i D-rådene. Dette legges fram for AU DS for endelig vedtak.

Søknad sendes inn elektronisk. Søknadsskjema finner du under.

SØKNADSFRIST: 15. september 2022

Vedtekter fond for lokal aktivitet

Søknadsskjema i excel