240122_RK_beredskapsambulanse

Frivillige har utført nærmere 600 transportoppdrag for Sykehuset Innlandet

Ved hjelp av frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp har ambulansetjenesten i Innlandet sørget for tilstrekkelig transportkapasitet under koronapandemien

Under koronapandemien har frivillige utført nærmere 600 transportoppdrag for Sykehuset Innlandet.  - Dette har vært et betydelig bidrag i perioder der kapasiteten på den offentlige akuttberedskapen har vært presset som følge av Covid-19, sier operativ leder i Hedmark Røde Kors Hjelpekorps, Roar Lien.

Verdifullt samarbeid

I april 2020 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å styrke samarbeidet og øke kapasiteten innen pasienttransport. Tilbake i 2020 var dette en opptrapping av beredskapen som et tilsvar på en eskalering i koronapandemien. Sykehuset Innlandet ønsket å sikre ambulansetjenesten og de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehuset. Hensikten var blant annet å sørge for at personer som oppholder seg innen helseforetaket tilbys nødvendige ambulansetjenester.

To år senere har den frivillige innsatsen vist seg å gi nødvendig avlastning for den offentlige ambulansetjenesten. Spesielt i kritiske faser av pandemien.

- De frivilliges bidrag inn i håndteringen av pandemien har vært viktig for å sikre tilstrekkelig transportkapasitet og restberedskap i opptaksområde til Sykehuset Innlandet HF. De frivillige humanitære organisasjonene har med sine beredskapsambulanser utført i underkant av 600 oppdrag på en meget god og trygg måte i hele Innlandet. Det har under hele pandemien vært regelmessige samarbeidsmøter og god kommunikasjon for å finne gode løsninger og utveksle erfaringer. Sykehuset Innlandet HF ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som har bidratt så langt for å løse behovene som har oppstått og ikke minst som en viktig lokal beredskapsorganisasjon, sier avdelingssjef for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud

Koronarelatert pasienttransport

I samarbeidet stiller foreninger fra Røde Kors i Innlandet med totalt 13 beredskapsambulanser og folk tilgjengelig for oppdrag. Dette innebærer at et stort antall frivillige fra Røde Kors rekvireres til å gjennomføre koronarelaterte transportoppdrag. Røde Kors og Norsk folkehjelp deler på ansvaret for en godt innarbeidet vakttelefonordning.

- I hovedsak dreier det seg om overflyttingsturer og transport av pasienter mellom sykehus, sykehjem eller private hjem. Vi kjører med kvalifiserte førstehjelpere som sitter sammen med pasientene i beredskapsambulansene der det er nødvendig. Det er snakk om alle slags pasienter, til og fra testing, til og fra behandling, hjemtransport og lignende, forklarer Lien.

De frivillige har gjennomgått kurs og fått tilpasset opplæring for å kunne håndtere slike oppdrag.

Vi er veldig glade for å være en del av det velfungerende samarbeidet, som stadig er i utvikling for å dekke humanitære behov i samfunnet. Det er en givende jobb for de frivillige som gjør en kjempeinnsats for å avlaste offentlig helsevesen, understreker Lien.

Frivillige foran en beredskapsambulanse
Foto: f.v. Silje Lien og Roar Lien, Brøttum Røde Kors Hjelpekorps