Redegjørelse for åpenhetsloven 2023

Oslo Røde Kors er et distrikt innenfor Norges Røde Kors og vi følger Røde Kors sine prinsipper og formål. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød.

Oslo Røde Kors utfører humanitær virksomhet i Oslo, og organisasjonens innkjøp gjelder varer og tjenester til egen humanitær innsats og drift. Oslo Røde Kors mottar midler fra offentlige etater, næringsliv og andre.

Oslo Røde Kors følger Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Organisasjonen arbeider systematisk med aktsomhetsvurderinger, og dette vil være et kontinuerlig arbeid. Den første redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger ble offentliggjort i 2023. I denne redegjørelsen gis det et overordnet bilde av metodikk og foreløpige vurderinger.

Oslo Røde Kors forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendigearbeidsforhold. Denne forpliktelsen er innarbeidet i organisasjonens etiske retningslinjer og i de etablerte innkjøpsbestemmelsene.

Gjennom etablerte HMS-rutiner arbeider organisasjonen for å hindre negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse for både ansatte, frivillige og deltakere. Oslo Røde Kors har et varslingssystem for avvik, og alle meldte avvik følges opp.

Oslo Røde Kors skal drive sin virksomhet innenfor bærekraftige rammer. For å sikre ansvarlighet og bærekraft er det vedtatt styrende dokumenter for klima og miljø, innkjøp, habilitet, misligheter og korrupsjon, seksuell trakassering, aktsomhetsvurderinger, håndtering og varsling av kritikkverdige forhold med mer.

Oslo Røde Kors følger de innkjøpsbestemmelsene som gjelder for Norges Røde Kors. Aktsomhetsvurderinger av Oslo Røde Kors’ leverandører gjennomføres sammen med Norges Røde Kors, som utarbeider en felles redegjørelse. Oslo Røde Kors viser derfor til Norges Røde Kors’ arbeid på området. Norges Røde Kors er medlem av Etisk Handel, og rapporten tilfredsstiller de kravene som der gjelder. Norges Røde Kors’ rapportering for 2023 finnes her.

Oslo Røde Kors har likevel gjort en egen vurdering av større leverandører (kjøp for over 500 000 kroner i 2023) når det gjelder menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vurderingen omfatter 27 leverandører, med følgende fordeling:

 • 6 konsulentselskaper (revisjon, markedsføring, IT, instruktør for aktivitet, vikartjeneste)
 • 5 utleieselskaper (leie av lokaler)
 • 4 forsikring/livselskaper
 • 4 selskaper innen renhold
 • 1 strømselskap
 • 1 leverandør av lisens it-verktøy
 • 1 leverandør innen telefonitjenester
 • 1 kantineleverandør
 • 1 leverandør innen it-hardware (Pc-utstyr og telefoner)
 • 1 bilselskap
 • 1 dagligvareselskap (kjøp av mat til aktivitet)
 • 1 entreprenør (vedlikeholdsprosjekt)

Risikoen for brudd vurderes generelt å være lav. Leverandørkjeden er oversiktlig, med få leverandører utenfor Norge. De fleste leverandørene er godt kjent for organisasjonen gjennom etablerte partnerskap over en lang periode. Leverandørene i bransjer der avvik ikke er uvanlig, er norske og vurderes som seriøse og ansvarlige. Sannsynligheten for avvik anses derfor som lav. De fleste større leverandører har sertifiseringer innen miljø, bærekraft og andre kvalitetssystemer. Ett av selskapene har revisorerklæring om riktige lønnsforhold for deres ansatte.

Oslo Røde Kors har relativt få leverandører med underleverandører i mange ledd, noe som også reduserer risikoen for negative avvik.

Oslo Røde Kors eier 100 % av Svill Eiendom AS, som eier og drifter eiendom i Oslo. Svill Eiendom er også omfattet av åpenhetsloven, og de årlige redegjørelsene offentliggjøres på selskapets nettsider.

Oslo Røde Kors er et distrikt innenfor Norges Røde Kors og vi følger Røde Kors sine prinsipper og formål. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. Vi utfører humanitær virksomhet i Oslo.