Redegjørelse åpenhetsloven 2022

Oslo Røde Kors er et distrikt innenfor Norges Røde Kors og vi følger Røde Kors sine prinsipper og formål. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. Vi utfører humanitær virksomhet i Oslo.

Oslo Røde Kors tar samfunnsansvaret på alvor og er i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i organisasjonen. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men som de fleste norske virksomheter er det et arbeid som vil pågå over tid. Dette er den første rapporten som er laget med grunnlag i åpenhetslovens krav. I denne redegjørelsen gis det et overordnet bilde av metodikk og foreløpige vurderinger.

Oslo Røde Kors forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne forpliktelsen er innarbeidet i organisasjonens etiske retningslinjer samt i de etablerte innkjøpsbestemmelsene. 

Oslo Røde Kors har gjort en overordnet risikovurdering for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom å ha foretatt en egenvurdering av de leverandørene som organisasjonen gjennom 2022 har handlet med hvis beløp er kr 500 000 eller mer. Vurderingen omfatter 22 leverandører, og representeres i hovedsak av utleieselskaper, livselskaper, forsikringsselskap, strømselskaper, revisjonsselskap samt et reisebyrå. I tillegg inkluderer listen et renholdselskap samt en kantineleverandør som det ble gjort en aktsomhetsvurdering av i forbindelse med inngåelse av nye avtaler for nye lokaler i Hausmannsgate 23.

Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav. Vi har en oversiktlig leverandørkjede med marginalt få leverandører utenfor Norge. Vi kjenner de fleste av våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.  Organisasjonen har leverandører i bransjer der avvik kan forekomme, men på bakgrunn av at disse leverandørene er norske og vurdert som seriøse og ansvarlige aktører, vurderes risikoen og sannsynligheten for avvik likevel som relativ lav. Oslo Røde Kors vurderes også å ha et relativt lavt antall leverandører med underleverandører i mange ledd, noe som også reduserer risikoen for negative avvik.

Gjennom rutiner for HMS, arbeider organisasjonen systematisk for å hindre negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse for både ansatte, frivillige og deltakere. Oslo Røde Kors har et varslingssystem for avvik, og alle meldte avvik følges opp.

Oslo Røde Kors følger Norges Røde Kors sine innkjøpsbestemmelser samt deres etablerte rutiner og prosesser for aktsomhetsvurderinger, og i det videre vil aktsomhetsvurderingen av Oslo Røde Kors sine leverandører gjennomføres sammen med Norges Røde Kors sine leverandører. På bakgrunn av de aktsomhetsvurderingene som vil bli gjennomført, vil det utarbeides en felles redegjørelse for Norges Røde Kors som også inkluderer Oslo Røde Kors. I senere års redegjørelser vil det derfor henvises til Norges Røde Kors sitt arbeid på området. Norges Røde Kors er medlem av Etisk Handel. Det innebærer krav til rapportering av aktsomhetsvurderinger og etisk handel. Redegjørelsen for Norges Røde Kors for 2022 tilsvarer årsrapporten som er godkjent av Etisk Handel, og link til denne rapporten finnes på Norges Røde Kors sine sider her.

Oslo Røde Kors eier 100% av aksjene i Svill Eiendom AS. Svill Eiendom AS sin redegjørelse kan leses her.