Festkledde mottakarar av heisersmedalje og diplom

Takkar ungane og miljøet rundt

Ekteparet Unni og Sølve Kiviranta mottok Norges Røde Kors Hjelpekorps si Fortenstemedalje for sitt arbeid og engasjement i Røde Kors.

Då Eid Røde Kors nyleg feira sitt 100-årsjubileum nytta dei høve til å heidre sine eigne. Ti dedikerte frivillige fekk tildelt Røde Kors fortenestediplom med nål. To av desse rakk knapt å ta innover seg heideren og gratulasjonane som fylde, før dei vart kalla opp på scena igjen.

- Eg vart satt ut då eg fekk nåla, men då eg fekk medaljen, vart det nesten for mykje, fortel Sølve Kiviranta.

Unni var med å arrangere jubileums-festen, og var oppteken med å springe rundt i lokalet og organisere. At noko var på gang forsto dei begge, men at dei skulle vere hovudpersonar for det som skulle skje, det hadde dei ikkje trudd.

- Vi er vel litt for unge til å heidrast, iallfall oppi hovudet mitt. Vi hadde vel sett for oss at det var ein av dei eldre karane eller damene i omsorg som skulle heidrast, fortel Unni.

Unni og Sølve har lagt bak seg mange timar i Røde Kors si teneste. Dei kom inn som eit friskt pust i Eid Røde Kors Hjelpekorps i 2011. Unni var leiar for besøkstenesta og for lokalforeininga i Hornindal Røde Kors i til saman ti år før ho kom til Eid.

Kvinne i hjelpekorps-vest mann i elveredningsutstyr
Det er slik ein er vane med å sjå Unni og Sølve.

Begge har hatt leiarverv i Eid Røde Kors Hjelpekorps og har utvikla seg til sterke faglege ressurspersonar i organisasjonen. Den eine har utvikla seg mest innan fagområdet vatn med elv som spesialitet, og den andre innan fagområdet ettersøk. Begge har vore viktige bidragsytarar til å lære opp nye hjelpekorpsarar lokalt og i distriktet og dei har hatt nasjonale verv.

Ikkje mogeleg utan ungane si velvilje

Det er spesielt to personar Unni føler har bidrege til at ho har blitt den rødekorsaren ho er i dag, to personar som diverre ikkje er med oss lenger. Stian Antonsen og Are Fagerlid var førebilete, som inspirerte ho til å sjølv ville yte det same. I tillegg til desse er det mange som skal takkast.

- Skal nokon dedikerast forutan mentorane og samarbeidspartnarane vi har hatt oppi gjennom alle åra, så er det ungane. Det er ungane våre som har gjort at vi kan drive med det vi driv med. Eg kunne ikkje ha drive med besøksteneste om eg ikkje hadde tatt med ungane på det, seier Unni.

Frå ungane var små har dei vore med på lasset. Dei har vore med på besøk på omsorgsheimen, vore med på kurs og samlingar og etter kvart blitt med som markørar, og hjelpevegleiarar.

Sølve ynskjer i tillegg å dedikere medaljen til dei som har vore med å bidrege til arbeidet med elevredning i Eid Røde Kors Hjelpekorps.

- Då eg las grunngjevinga såg eg at mykje handla om elveredning og det er det mange som har bidrege til. Eg har bidrege ein del med det administrative og strategiske, medan det er andre som har tatt hovudarbeidet og sørga for det operative, og vore med på øvingar og aksjonar. Det var difor det vart for mykje – ein er ikkje noko utan kvarandre, og kvifor skal ein person få medalje for eit felles arbeid?

Unni sit ved sidan av og legg til:

- Men det er jo det som kjennetegnar hjelpekorpset. Det er teamarbeid. Til dømes held ein ikkje kurs utan at ein har ein heil gjeng som er med og dreg lasset.

Mann og kvinne les diplom
Det er stor stas, og kanskje litt overveldande å motta ære og gode ord.

Inspirerer og lærer opp nye

Unni og Sølve takkar Eid Røde Kors for å ha satsa på dei.

- Det har aldri vore nei når det kjem til kursing eller utvikling av noko slag, seier Sølve.

Både Eid Røde Kors Hjelpekorps og distrikt såg potensial i Unni og Sølve og har gjeve dei tillit og mogelegheiter.

- Eid Røde Kors har alltid hatt godt rykte for sine instruktørar og det er noko vi prøver å ivareta og bygge vidare på, seier Unni.

Unni og Sølve har i stor grad bidrege med opplæring av nye hjelpekorpsarar i distriktet.

- Det å kunne vere med og utvikle menneske i ei gruppe eller i eit lag når vi er på kurs og sånne ting, er veldig gjevande, fortel Sølve.

Røde Kors-familie

I tillegg til å ha bidrege til opplæring av eit hundretals hjelpekorpsarar i distriktet har Unni og Sølve oppdratt og skapt fire hjelpekorpsarar heime. Engasjementet har smitta og alle fire ungane er engasjert i Røde Kors, og har sine ulike ansvarsområder.

- Han eine sa, hadde vi noko val då? Det vart berre ein livsstil, seier Unni.

Livet i heimen er i stor grad prega av Røde Kors. Familien har eit eige årshjul der Røde Kors tek stor plass. Sølve og Unni forsøker av og til å trappe ned innsatsen.

- Vi har sagt vi skal ta ned energinivået og bruke litt meir tid på andre ting, som familie, men ungane har ikkje heilt trua på oss, ler Unni.

Mann og kvinne med medalje stilt opp mot veggen.
Er det veggplass til desse flotte diplomane heime hos familien Kiviranta?

 

Protokoll, Norges Røde Kors komite for æresbevisningar:

 

Sølve Kiviranta, Sogn og Fjordane Røde Kors

Eid Røde Kors søker om æresbevisning til Sølve Kiviranta som har vært aktiv fra 2011. Han har hatt flere verv på lokalt nivå siden 2014, og har hatt roller på distrikts- og nasjonalnivå.

I perioden 2014 til 2016 var han operativ leder i Eid Røde Kors Hjelpekorps. Korpsleder fra 2017 til 2018. Lokalforeningsleder fra 2018 til 2019, og korpsleder igjen fra 2021 til 2022. Fra 2015 til 2016 var han fagleder elv i Eid Røde Kors Hjelpekorps, fra 2016 til 2020 var han fagleder elv i Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps, og deretter fagleder elv igjen i Eid Røde Kors Hjelpekorps fra 2020 til 2024. Fra 2021 til 2023 var han leder og medlem av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps’ ressursgruppe elv.

Sølve beskrives i søknaden som en leder som ikke var redd for å ta tak. Han er ivrig, interessert og søker alltid ny kunnskap. Han ønsker å være best mulig forberedt og har utdannet seg bredt innen Røde Kors. Han deler gjerne av sin kunnskap med andre. Videre beskrives han som en engasjerende person som lett knytter kontakter rundt seg, både innad i Røde Kors og med andre aktører Røde Kors samarbeider med. Han jobber strukturert og målrettet slik at resultatet blir oppnådd.

Som leder lokalt i Eid har han vært en frivillig med bred administrativ erfaring og god operativ evne. For elveredningsgruppa i Eid har han vært essensiell. Han startet i etterkant av en hendelse i 2013 et systematisk arbeid med å evaluere aksjoner, øvelser og hendelser. Han var primus motor bak arbeidet med å dokumentere hendelser, 0-punkt, funnsted, topografi og synlige gjenstander. Erfaringene som ble gjort ble delt med brann, politi, HRS og andre aktører i redningstjenesten og internt i Røde Kors. Elveredningsgruppa i Eid Røde Kors Hjelpekorps har utviklet seg til å bli ledende i landet, ifølge søknaden har Sølve en stor del av æren for det.    

Sølve var i perioden 2021-2023 medlem og leder av ressursgruppe vann. Han ble håndplukket til å lede Landsråd Røde Kors Hjelpekorps’ ressursgruppe vann. Det var behov for hans ledererfaring og solide kompetanse innen fagområdet for å stake ut en ny retning. Hans ydmyke tilnærming, tydelig tilnærming, fokus på den savnede og sikkerheten til de frivillige, var avgjørende for prosessene i ressursgruppen i perioden.

Distriktsrådet støtter søknaden om æresbevisning til Sølve basert på hans store engasjement for utvikling av elveredning, både faglig og operativ. Òg hans bidrag i opplæringen av nye hjelpekorpsere både lokalt i Eid og i distriktet. Distriktsstyret støtter søknad om tildeling av fortjenstmedalje til Sølve.

Vedtak:

Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Norges Røde Kors Hjelpekorps Fortjenstmedalje til Sølve Kiviranta for hans engasjerte og langvarige arbeid for Røde Kors og de Røde Kors er til for, i Eid Røde Kors, Sogn og Fjordane Røde Kors og Norges Røde Kors.

Unni Kiviranta, Sogn og Fjordane Røde Kors

Eid Røde Kors søker om æresbevisning til Unni Kiviranta som har vært aktiv fra 2001. Hun har hatt flere verv på lokalt nivå siden 2014, og har hatt roller og verv på distriktsnivå, og vært medlem av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps’ ressursgruppe ettersøkning nasjonalt.  

Fra 2001 til 2011 var Unni leder av besøkstjenesten og nestleder i Hornindal Røde Kors. Fra 2013 til 2014 var hun administrativ leder i Eid Røde Kors Hjelpekorps. Det var hun også fra 2017 til 2018, og 2020 til 2021. Fra 2014 til 2017 var hun leder i Eid Røde Kors Hjelpekorps. Fra 2017 til 2023 var hun medlem av d-råd hjelpekorps i Sogn og Fjordane. Mellom 2015 og 2023 var hun fagleder ettersøkning i Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps, og i perioden 2020 og 2023 var hun medlem av ressursgruppe ettersøkning.

Ifølge søknaden viste Unni seg raskt å være en stor ressurs, når hun kom som et friskt pust til Eid i 2011, spesielt på den administrative siden. Hun har vært en viktig bidragsyter for å utvikle Eid, slik en ser det i dag.

Hjertebarnet til Unni, er ifølge søknaden å videreformidle kunnskap gjennom undervisning og veiledning. Som førsthjelpsinstruktør har hun bidratt til kunnskap og trygghet både for medlemmer og eksterne deltakere i Nordfjord, samt viktig erfaring og inntekter for hjelpekorpset.

Hun beskrives som en person som raskt ble en ressurs for distriktet, og er lett å spørre om hjelp. Gjennom mange år har hun vært veileder og stabsmedlem under grunnkurshelga på Nesholmen. Etter at hun selv tok ASOR på Merket i 2014, har hun vært sterk bidragsyter i gjennomføringen av lagledelse søk og redning, og har ved flere anledninger vært ressurs nasjonalt under gjennomføring av ASOR på Merket.

Ifølge søknaden har Unni virkelig satt spor etter seg, hvor hun bidrar til å styrke kompetansen til alle rundt seg, og arbeider for å videreutvikle hjelpekorpsene til det bedre. Hun er en viktig motivator for at andre skal søke mer kunnskap og utdanning i Røde Kors.

Hun beskrives som en ressursperson med enorm kapasitet. Hun har vært del av beredskapsledelsen i lokallaget i Eid gjennom lang tid, hvor hun har bidratt til å utvikle beredskapskapasiteten til Eid Røde Kors, og arbeidet med å få i stand en beredskapsavtale med kommunen. Hun startet RØFF i Eid i 2019 for å sikre rekrutteringen til hjelpekorpset. Hun har vært operativt medlem av elveredningsgruppa, og vært delaktig i mange krevende aksjoner. Arbeidskapasiteten hennes i foreningen oppleves derfor som helt enorm. 

Distriktsrådet støtter søknaden om æresbevisning til Unni, og legger særlig vekt på hennes store engasjement på alle nivå i organisasjonen for å bidra til opplæring og god ledelse av søk og redning.  Òg hennes bidrag i opplæringen av nye hjelpekorpsere både lokalt i Eid og i distriktet. Distriktsstyret støtter søknad om tildeling av fortjenstmedalje til Unni.

Vedtak:

Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Norges Røde Kors Hjelpekorps Fortjenstmedalje til Unni Kiviranta for hennes engasjerte og langvarige arbeid for Røde Kors og de Røde Kors er til for, i Hornindal Røde Kors, Eid Røde Kors, Sogn og Fjordane Røde Kors og Norges Røde Kors.