7 grunnleggende begreper innenfor personvern

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson. For eksempel: navn, alder, e-post adresse, telefonnummer, postadresse, IP-adresse, brukernavn, medlemsnummer, personnummer, bilnummer, bilder, video og lydopptak, lønn og opplysninger om atferdsmønster.

Den registrerte er personen informasjonen omhandler, for eksempel medlemmer, deltakere, ansatte, frivillige, givere, andre samarbeidspartnere.

Behandling av personopplysninger er all bruk og håndtering av personopplysninger, for eksempel til påmelding til samlinger, registrering, lagring, sletting, kopiering og utlevering.

En personopplysning av særlig kategori (sensitive personopplysninger)
er blant annet opplysninger om en persons etnisk opprinnelse, helse, religiøs tilknytning, politisk tilknytning, seksuell legning eller et fagforeningsmedlemskap samt opplysninger om lovovertredelser. Disse personopplysninger har strengere krav til behandling og oppbevaring enn det vanlige personopplysninger har.

Register er enhver samling av personopplysninger som er strukturert på en eller annen måte. Eksempel på register som inneholder personopplysninger hos oss er medlemsregister, adresselister, lister over frivillige, ansattlister, deltakerlister osv. enten på lokalt, distrikt eller nasjonalt nivå.

Et samtykke må som regel foreligge før man bruker en personopplysning til noe. Samtykket skal være en frivillig, spesifikk, informert og entydig erklæring om at den registrerte aksepterer behandlingen som blir gjort av personopplysningene.

En avtale er en ordning mellom Røde Kors og enkeltpersoner eller samarbeidspartnere. Den inneholder rammer for behandling av personopplysninger, partenes plikter og rettigheter og andre vilkår for relasjonen.
Informasjonssikkerhet handler om at data, inkludert personopplysninger, behandles på en trygg måte i IT-systemer, manuelle system og andre løsninger. Din oppførsel kan føre til informasjonssikkerhetsbrudd. Inkluderer konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og robusthet.

Les mer i brosjyren PIRK - Personvern i Røde Kors (krever innlogging)

Les mer om personvern på Korsveien (krever innlogging)