Grenseløst distriktssamarbeid i Georgia

Siden 2016 har Sør-Trøndelag Røde Kors hatt et samarbeidsprosjekt med Georgia Red Cross Society.

Samarbeidet har bestått av utveksling av kunnskap og erfaringer mellom søsterforeningene, samt økonomisk støtte til lokalforeninger i Georgia. En viktig del av utvekslingen har vært gjensidige besøk hos partene – der frivillige fra begge land har møttes for å bli bedre kjent og lære mer av hverandre.

Støtte til de mest sårbare

Georgia Red Cross Society har 38 lokalforeninger, og Sør-Trøndelag Røde Kors har samarbeidet med 6 av disse. Kunnskap om både førstehjelp, beredskap og hvordan skape møteplasser for ungdom har vært viktige tema i løpet av samarbeidet. Det har også vært viktig å utvikle tilbudet om besøkstjeneste i lokalforeningene i Georgia – fordi mange eldre bor alene på landsbygda når de unge reiser ut for utdanning eller arbeid. Dette skaper stor ensomhet blant de eldste, og mange sliter også med å skaffe seg nødvendig mat og helsehjelp. Lokalforeningene i Georgia har rekruttert og gitt opplæring til frivillige som har bidratt med både hjemmebesøk og utdeling av hygienepakker til de mest sårbare eldre.

Stod sammen i krisen

Da Covid rammet en hel verden, ble også distriktsamarbeidet i Georgia berørt. Heldigvis viste flere år med organisasjonsbygging, opplæring og rekruttering via distriktsprosjektet at begge parter sto støtt i håndtere krisen. I Georgia rammet krisen ekstra hardt pga manglende infrastruktur og høy arbeidsledighet, og Georgia Røde Kors fikk en stor rolle i å bistå myndighetene lokalt med både informasjonsarbeid og vaksinering. Mange eldre og ensomme ble enda mer isolert og uten hjelp fra omgivelsene. Da ble hjelpen fra Røde Kors avgjørende for mange.

Styrket samarbeid

I dag har lokalforeningene i Georgia fortsatt behov for støtte til å bygge opp sine aktiviteter som ble liggende nede under Covid. Lokalsamfunnene opplever flere utfordringer knyttet økonomi og til dårlig helse hos eldre, men også unge opplever hverdagen som tøffere. Det er behov for arenaer for unge til å møtes for å kunne gi hverandre støtte og hjelp. I tillegg til dette har flere frivillige måttet reise ut av landsbyen sin for å skaffe arbeid og inntekter til egen familie. Distriktsamarbeidet mellom Georgia og Sør-Trøndelag blir i år styrket med at det endelig kan gjennomføres en ny utvekslingsreise til Georgia – slik at frivillige kan møtes for å gi hverandre kunnskap og støtte til å fortsette sitt viktige humanitære arbeid.

 

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med:
Thomas Enoksen, leder internasjonalt utvalg, Sør-Trøndelag Røde Kors, thomas.enoksen@rodekors.org .
Eller Jannike Bostad, enhetsleder og koordinator distriktprosjekt, jannike.bostad@redcross.no

Ønsker du å gi et bidrag til distriktprosjektet:
Merk ditt bidrag med «Georgia STRK» til kontonummer 8230 06 00413.