20151204.åfjord.epsBREDDE3

–Vi er bekymret for kriseberedskapen i Norge

Krevende søk- og redningsoppdrag, mer ekstremvær og store behov for mottaks- og integreringsaktiviteter. De utfordringene Norge i dag står ovenfor krever sterkere lokal beredskap.

Beredskap handler om å være forberedt. Tidligere rapporter Røde Kors har utarbeidet, Felles beredskap – felles ansvar I og II (2014 og 2015) viser at beredskapen i Norge ikke er god nok. Det øves ikke nok, og ressursene finner hverandre fortsatt ikke raskt nok. Kun 23% av landets  kommuner har inngått skriftlige samarbeidsavtale med sitt lokale Røde Kors. Bare 4 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag har inngått beredskapsavtale med Røde Kors.

– Norge står overfor mer ekstremvær og en stor integreringsdugnad i tiden fremover. Det offentlige er helt avhengig av frivilligheten for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. Våre rapporter viser at den norske kriseberedskapen ikke er godt nok rustet til det som kan komme, sier leder for ressursgruppe samfunnssikkerhet og beredskap i Sør-Trøndelag Røde Kors, Stein Indergård.

Ønsker mer samarbeid

Meteorologisk institutt sier tydelig at klimaendringene vil gi enda flere ras, skred, mer flom og storm. Folk vil fortsette å gå seg bort på fjellet, og det vil komme flere flyktninger til landet. Oppstår det flere hendelser over lengre perioder samtidig er det viktigere enn noen gang at ressursene finner hverandre. Godt samarbeid mellom myndighetene, frivilligheten og befolkningen blir enda viktigere i årene som kommer.

Det offentlige er helt avhengig av frivilligheten for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. Våre rapporter viser at den norske kriseberedskapen ikke er godt nok rustet til det som kan komme.

Stein Indergård, leder for ressursgruppe samfunnssikkerhet og beredskap i Sør-Trøndelag Røde Kors.

 

– Vi forventer at flere kommuner og lokale Røde Kors-foreninger inngår skriftlige samarbeidsavtaler. Det er helt nødvendig at de som skal samarbeide i en eventuell krisesituasjon også kjenner hverandre. De må kunne effektivt respondere på en krise og vite hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke utfordringer kommuner og frivillige sammen kan løse, sier Indergård.

– Målet med beredskapsavtalene er at Røde Kors skal være en relevant og troverdig støtteaktør for kommunene, hvor kommunens og Røde Kors’ rolle er avklart før, under og etter ekstraordinære hendelser og kriser.

Åfjord Røde Kors er én av lokalforeningene i Sør-Trøndelag som har etablert samarbeidsavtale med sin kommune, og de øver sammen for å styrke den lokale beredskapen. I desember øvde Åfjord Røde Kors, Åfjord kommune og Fosen Brann-og redningstjeneste på etablering av evakuerte- og pårørendesenter (EPS), etter en uanmeldt evakuering av rådhuset i Åfjord.

 

Reell øvelse

Ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern, var en av de som ble evakuert fra rådhuset og registrert på EPS-senteret under fellesøvelsen i desember.

– Øvelsen var reell, og det føltes trygt å bli loset av Røde Kors etter evakueringen. Beredskapsavtalen vi har med Åfjord Røde Kors innebærer at vi skal hjelpe hverandre og øve sammen for å styrke den lokale beredskapen, og denne øvelsen viser at det fungerer, forteller Stjern. Det er Åfjord Røde Kors enig i.

– Samarbeidet med Åfjord kommune fungerer bra og vi kommuniserer godt. Vi er fortsatt i startfasen, men vi har planer om å utvikle oss på å koordinere og styrke beredskapen i kommunen, forteller leder for Åfjord Røde Kors, Jan Robert Humstad.

Sammen med Sør-Trøndelag Røde Kors har Åfjord Røde Kors også etablert pilotprosjektet "Fosen Røde Kors Beredskapsvakt", og det er allerede over 30 godkjente og kursede beredskapsvakter i Åfjord. I tillegg er det inngått avtale med Roan kommune om opprettelse av Røde Kors Beredskapsvakt også der.

– Åfjord Røde Kors skal også være en pådriver og gjennomfører for å etablere beredskapsvakt på hele Fosen, dersom kommunene ønsker dette, sier Humstad. 

Rykket ut til akuttmottak

Høsten 2015 var Røde Kors til stede på Stav Hotel i Malvik for å bistå med registrering og mottakelse av 180 asylsøkere. Dette var mulig fordi Røde Kors hadde et operativt distrikt og flere lokalforeninger i beredskap i umiddelbar nærhet til akuttmottaket. Røde Kors i Sør-Trøndelag har også bistått mottak i Hemne og på Vikhammer i Malvik, samtidig som det er etablert flyktningguider i Åfjord og Malvik. Andre lokalforeninger tilbyr også andre integreringsaktiviteter.

20151112.Gladsø, Lindgred.Malvik.Stav-akkuttmottak
– Jeg mektig imponert og stolt over Malvik og Sør-Trøndelag Røde Kors som har stilt opp med frivillig innsats for å gi dem en medmenneskelig velkomst, uttalte ordfører i Malvik, Ingrid Aune, om bistanden frivillige fra Sør-Trøndelag Røde Kors ytte ved etableringen av akuttmottaket i Malvik. Til venstre er daværende distriktsleder, Marit Sognli Gladsø, og leder for Malvik Røde Kors, Ruben Lindgren.

– Situasjonen endrer seg fra dag til dag. Det er slik det er å være en beredskapsorganisasjon. Vi er vant til å takle det, sa daværende distriktsleder Marit Sognli Gladsø til NRK etter at Sør-Trøndelag Røde Kors hadde rykket ut i forbindelse med ankomsten til Stav.

– Jeg mektig imponert og stolt over Malvik og Sør-Trøndelag Røde Kors som har stilt opp med frivillig innsats for å gi dem en medmenneskelig velkomst, uttalte ordfører i Malvik, Ingrid Aune, om bistanden.