Arbeidsvilkår i Norges Røde Kors

Er du interessert i å jobbe i Røde Kors? Her finner du mer informasjon om arbeidsvilkårene i organisasjonen.

Arbeidstid

I Norges Røde Kors er det ingen fast kjernetid; oppstart og avslutning på den enkeltes arbeidsdag avhenger av egne og andres arbeidsoppgaver, behovet for godt samarbeid og kompetansedeling på arbeidsplassen og størst mulig fleksibilitet i hverdagen for alle.  I noen roller, spesielt ved distriktskontorene, jobbes det dessuten noen kvelder og helger. Det er derfor naturlig at det avklares individuelt når den enkelte normalt skal være på jobb.   Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å legge føringer her.

Sommertid/ vintertid

  • Vintertid: den alminnelige arbeidstiden er 7,75 timer per dag.
  • Sommertid: den alminnelige arbeidstiden er 7 timer per dag.

Ansatte har mulighet for fleksitid og overtid. (Gjelder ikke særlig uavhengige stillinger, og avtales i forkant med nærmeste leder).

Hjemmekontor

Det praktiseres en frivillig avtale om hjemmekontor for ansatte i Røde Kors, når begge parter ønsker det, og arbeidsoppgavene gir mulighet til det. Hjemmekontor-ordningen innebærer en mulighet for arbeid hjemmefra maksimalt 2 dager i uken. Det skal være minimum 2 fellesdager på kontoret for den enkelte organisasjonsenhet.

Helligdager

  • På onsdag før skjærtorsdag avsluttes arbeidet kl 13.00.
  • Julaften og nyttårsaften er betalt fri.

Religiøse høytidsdager

Personer som har andre religiøse høytidsdager enn de som er lovbestemt i Norge, har rett til fri fra arbeidet i to slike dager i løpet av året. Arbeidstaker velger selv hvilke dager dette skal være.

Likestilling og mangfold

Det ble i 2021 satt i gang et likestillings- og mangfoldsarbeid i organisasjonen. Positiv særbehandling, mangfoldsrekruttering via NAV, samt inkludering av ulike språkgrupper er noen av de nye tiltakene som ble innført i Røde Kors i 2021.

Klima, miljø og bærekraft

For å redusere eget klima- og miljøavtrykk har Røde Kors undertegnet «Klimacharteret», en ny bransjestandard for grønnere humanitær hjelp, som forplikter organisasjonen til å redusere eget klima- og miljøavtrykk.

Vi samarbeider med ICRC (Den internasjonale Røde Kors-komiteen) med på å utvikle et klimaregnskapsverktøy som skal komme flere humanitære aktører til gode.

Pensjon

Norges Røde Kors har en svært god innskuddspensjonsordning gjennom Sparebank1, hvor det totale innskuddet er 7 %. Det trekkes 1,5 % egenandel, arbeidsgiver bidrar med 5,5 %.

Vi er tilsluttet Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP). Dette er en tariffavtalt og svært gunstig pensjonsordning som ytes livsvarig til dem som tilfredsstiller kravene for å ha rett på pensjonen. Les mer om villkårene for utbetaling av AFP på afp.no

Pensjon og forsikring i Norges Røde Kors.pdf

Personalforsikringer

Alle ansatte i Røde Kors er dekket av følgende forsikringer gjennom If forsikring:

  • Yrkesskade/yrkessykdom forsikring
  • Fritidsulykkeforsikring
  • Ansatte med minimum 20 % stilling er også dekket av gruppelivsforsikring. Premien betales av arbeidsgiver

Pensjon og forsikring i Norges Røde Kors.pdf

Kurs og utdanning  

Internt i Røde Kors er det et stort utvalg kurs og utdanning som kan gjøres gjennom Røde Korsskolen. Når du er nyansatt, går du blant annet gjennom Førstehjelpskurs og kurs i Internasjonal Humanitærrett. 

Ønsker du å ta kurs og utdanning utenom Røde Kors kan du etter å ha vært ansatt i et år søke om permisjon med lønn til kurs/utdanning i inntil 14 dager, hvis det har betydning for stillingen din. Du kan også søke om å få fri til kurs/utdanning uten lønn hvis det ikke er relatert til din stilling. 

Medbestemmelse

I Røde Kors organiseres samarbeidet mellom ansatterepresentanter og arbeidsgiver i Samarbeidsutvalget og i Arbeidsmiljøutvalget sentralt, og lokalt møtes tillitsvalgte og ledere jevnlig.

Norges Røde Kors er medlem av Abelia, NHOs landsforening for kunnskapsbedrifter.

Negotia avdeling Røde Kors har forhandlingsrett i Røde Kors sammen med Akademikerne. Negotia avdeling Røde Kors er del av Negotia i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). 

Røde Kors er omfattet av følgende sentrale tariffavtaler:

Permisjon uten lønn i utlandet

Ved egen eller ektefelles tjenestegjøring i utlandet i regi av off. tjenesteorganisasjoner eller andre humanitære organisasjoner, kan det gis permisjon inntil to år. Ny permisjon krever normalt tre nye tjenesteår. Den ansatte får normalt permisjon fra sin stilling, unntatt fra denne bestemmelsen kan være ansatte i fagstillinger og ledere. Søknad vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Frivillig arbeid i Norges Røde Kors

Hjelpekorpset er en integrert del av den totale redningstjenesten i Norge. Arbeidstakere som deltar på redningsoppdrag blir fristilt til redningstjenesten.

Annet arbeid innen Røde Kors bevegelsen er ikke å anse som permisjon, men som tidsbegrenset fristilling, det stilles ikke krav om opptjening av tjenestetid. Fristilling kan innvilges for opptil to år, men dette kan i særskilte tilfeller fravikes.