Røde Kors: Sivile kontraktører i Norge må gis militær status

For å sikre at sivile i en eventuell krigssituasjon får den beskyttelse de har krav på, må myndighetene skille tydeligere mellom sivile og militært personell.

Det innebærer at sivile som er tett knyttet til Forsvaret i mange tilfeller må anses å være militære. 

Totalforsvarskonseptet innebærer at sivile lastebilsjåfører leverer ammunisjon til Forsvaret eller at sivile skip fyller drivstoff på marinefartøy.  Under væpnet konflikt kan de involverte sivile miste beskyttelse mot angrep. 

–  Det finnes mange tilfeller der oppgavene de sivile utfører må anses som direkte deltakelse i fiendtligheter, og da kan sivile lovlig bli angrepet – også på vei til og fra oppdrag, sier jurist og spesialrådgiver i internasjonal humanitærrett i Røde Kors, Tobias Köhler. 

Røde Kors mener distinksjonsprinsippet, altså at det er et klart skille mellom legitime militære mål og sivile, er viktigere enn noen gang.  

– Vi ser at skillelinjene mellom hva som er sivilt og hva som er militært blir mer uklart jo flere sivile kontraktører som jobber tett på Forsvaret. Det kan i en krigssituasjon føre til at partene i en konflikt ikke vet hvem som er beskyttet eller lovlige mål. Det samme gjelder objekter som sivile skip eller fartøy som blir brukt for militære formål i krig. For å beskytte sivile best mulig må slike objekter merkes synlig som militært. Totalforsvarskonseptet i Norge åpner for en utvisking av viktige grenser, mener Köhler. 

I Forsvarskommisjonsrapporten som ble presentert i år, skriver kommisjonen at «potensielle fiender vil antagelig bry seg lite om den folkerettslige distinksjonen». Denne formuleringen kan gi inntrykk av at kommisjonen mener Norge kan tillate seg mer spillerom i bruken av sivile for å støtte oppdrag. 

– Norge er forpliktet til å overholde krigens folkerett uavhengig av en mulig motparts adferd. Dersom beslutningstakerne tolker kommisjonen slik at det nå er større rom for å bruke sivile i militær støtte, er det både feil og farlig, sier Köhler. 

Røde Kors mener det er tre grep som må tas for å sikre at skillet mellom sivile og lovlige militære mål forblir tydelig: 
 

  • Alle som tjenestegjør i eller for Forsvaret i stillinger som etter Folkeretten vil innebære direkte deltakelse i fiendtligheter, må gis status som stridende. Det betyr at de ikles uniform, gis militær grad og ID-kort fra Forsvaret allerede i fredstid. 
  • Aktører og berørte enkeltindivider må informeres grundig rundt de konsekvensene som direkte deltakelse i fiendtligheter medfører. Det betyr at de må vite om og akseptere at de i en militær konflikt potensielt vil være lovlige mål. 
  • Det må sikres et minimum av krigens folkerett for alle berørte aktører allerede i fredstid. Dette kan Røde Kors bidra til. De som tjenestegjør i og for Forsvaret har fått tillit til å bruke dødelig makt eller å bidra til det og det må både sikres at de ikke bryter regler og at de kan være trygge på at deres handlinger er lovlige. 
     

– Å tillate seg en mindre streng tilnærming hjemme i Norge med sivile som bidrar med tjenester som må anses å være veldig tett knyttet til en militær oppgave, kan føre til dårligere beskyttelse av egen sivilbefolkning. Ingen har interesse av det, sier Köhler. 

 For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no