Støre må ta avstand fra klasevåpen

Røde Kors er svært bekymret for bruken av klasevåpen fra begge sider i krigen i Ukraina.

– Enhver bruk av klaseammunisjon av enhver aktør i enhver konflikt må tydelig fordømmes, også fra norske myndigheter, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

– Når statsminister, utenriksminister og forsvarsminister i morgen deltar på Nato-toppmøte forventer vi at Norge overholder sine rettslige forpliktelser i Klasekonvensjonen og sier klart i fra til USA og Ukraina under Norge sitt hovedinnlegg, sier Bergh.

Statsminister Støre har tidligere vært prisverdig klar i spørsmålet om bruk av klasevåpen i Ukraina.

Røde Kors mener at Norge har et ekstra ansvar for at klasevåpen ikke skal benyttes.
– Norge har et ekstra ansvar siden vi har gitt Ukraina MLRS (multi rocket launch system) som kan brukes til både konvensjonell og klaseammunisjon. Dette var våpenplattformen Norge hadde for å bruke egen klaseammunisjon, før forbudet. Norge har både et juridisk og moralsk ansvar for å sikre at vi ikke har bistått Ukraina til å bruke ammunisjon vi selv tok initiativ til å forby siden bruken ikke kan forsvares humanitært eller folkerettslig, sier Bergh.

Røde Kors forventer at Støre gjentar sitt budskap om at det bør være helt uaktuelt å etterkomme Ukraina sitt ønske om å få klasevåpen. Støre sa ifølge NTB at «det vil jeg markere veldig tydelig. Vi tar avstand fra all bruk av klasevåpen». 
– Det er et budskap regjeringen bør våre tydelige på også under toppmøte i Vilnius, sier Bergh i Røde Kors. 

Røde Kors var en sterk pådriver for å få på plass et klasevåpenforbud på grunn av de humanitære konsekvensene. Denne typen ammunisjon rammer et stort område, uten presisjon, og selv den beste ammunisjonen etterlater et stort antall ueksploderte elementer.

– Som en humanitær organisasjon er det vår plikt å gjenta dette budskapet og oppfordre de som fortsetter å bruke og distribuere klaseammunisjon til å slutte umiddelbart. Klaseammunisjon er fortsatt et av verdens mest forræderske våpen. De dreper og lemlester vilkårlig og forårsaker omfattende menneskelig lidelse. De gjør det utrygt for mennesker som er fordrevet på grunn av krig å vende tilbake til hjemmene sine og bøndene til åkrene sine, i årevis om ikke tiår etter at konflikter slutter. Barn er blant deres primære ofre, sier Bergh.

Fredag kunngjorde Biden-administrasjonen at den besluttet å gi Ukraina klasevåpen. Det er nå 111 land som har ratifisert avtalen, men hverken USA, Ukraina eller Russland har undertegnet denne konvensjonen, så de er ikke juridisk forpliktet til å stanse spredningen og bruken av klasevåpen. Norge er ved lov forpliktet til å få alle stater til å slutte seg til denne konvensjon, å arbeide iherdig for å fremme universell tilslutning til og full gjennomføring av den. 

Artikkel 21 i konvensjonen sier klart at Norge «skal oppmuntre stater som ikke er part i denne konvensjon, til å ratifisere, godta, godkjenne eller tiltre konvensjonen, med det mål å få alle stater til å slutte seg til denne konvensjon».

– Vi forventer at Norge er tydelig på dette, også under Nato-toppmøte, sier Bergh i Røde Kors. 

Denne konvensjonen, som Norge sto i bresjen for, bygger på de prinsipper og regler som er nedfelt i internasjonal humanitærrett, særlig prinsippet om at partene i en væpnet konflikt ikke har en ubegrenset rett til å velge krigføringsmetoder eller stridsmidler, og reglene om at partene i en konflikt til enhver tid må skille mellom sivilbefolkning og stridende og mellom sivile gjenstander og militære mål og følgelig rette sine operasjoner bare mot militære mål. Og at det under gjennomføringen av militære operasjoner kontinuerlig må utvises forsiktighet for å skåne sivilbefolkningen, sivilpersoner og sivile gjenstander. Det er ikke mulig å etterleve et slikt skille ved bruk av denne typen våpen. 

– I dag fortsetter den nye bruken, og rester av klaseammunisjon, å sette menneskers liv i fare og true med skader mange steder. Det overveldende flertallet av ofrene er sivile. Ifølge Cluster Munition Monitor 2022 utgjorde sivile 97 % av alle registrerte skader i 2021, sier Bergh i Røde Kors.