Nytt initiativ skal finne nye løsninger for klimafinansiering

Seks nødhjelps- og utviklingsorganisasjoner går sammen om å sette ned et utvalg som skal se på innovative og nye kilder til klimafinansiering, herunder mobilisering av investeringer og privat kapital.

Denne pressemeldingen ble sendt ut av Kirkens Nødhjelp.

Klimafinansiering skal støtte utviklingsland slik at de kan kutte egne utslipp, tilpasse seg klimaendringene, og respondere på de store tapene og skadene som klimakrisen allerede påfører dem. Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Caritas Norge og Norges Røde Kors går nå sammen i dette arbeidet.

Ekspertutvalget blir ledet av Vidar Helgesen, tidligere klima- og miljøminister for Høyre. Med seg på laget har Helgesen eksperter innen økonomi, grønn omstilling, bistand og politikk.  

– Dette er et nødvendig og godt initiativ som jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med et svært kompetent utvalg. De seks organisasjonene bak dette utvalget er viktige aktører i Norge og globalt, og det er positivt at de ønsker innspill om hvordan Norge og det internasjonale samfunn kan mobilisere den kapital som er nødvendig for å nå Parisavtalens målsettinger, sier Helgesen.  

– Klimafinansiering blir et stadig viktigere begrep internasjonalt og nasjonalt. Dette er finansiering som rike land er forpliktet til å støtte utviklingsland med, gjennom blant annet Parisavtalen. Disse forpliktelsene har de rike landene derimot ikke levert godt nok på. Det er derfor behov for nytenkning om innovative kilder til klimafinansiering. Hvordan kan vi skaffe de midlene som trengs for at Norge skal ta sitt rettmessige ansvar, uten at dette går på bekostning av annen utviklingshjelp? Det er spørsmålet vi ønsker at utvalget skal finne svar på, sier generalsekretærene i de seks organisasjonene i en felles uttalelse.  

Klimafinansiering skal støtte utviklingsland slik at de kan kutte egne utslipp, tilpasse seg klimaendringene, og respondere på de store tapene og skadene som klimakrisen allerede påfører dem. Behovet for klimafinansiering overstiger mange ganger det som i dag blir bevilget. 

– Flommen i Pakistan som rammet 33 millioner mennesker er det siste eksemplet på at det er utviklingsland som står i frontlinjen i kampen mot klimakrisen. Dette er fattige land som ofte har store utfordringer med å skaffe sine innbyggere velferdstjenester som tilgang på utdanning og helsetjenester, og klimakrisen forverrer ulikheten mellom land og internt i land. Bistanden skal støtte opp under en bærekraftig utvikling i disse landene, men det er samtidig avgjørende å hegne om bistandens primære mål, nemlig å redusere fattigdom. I tillegg har disse landene nesten ikke bidratt til klimakrisen. Da kan ikke klimafinansiering komme på bekostning av bistand til annen sårt nødvendig utvikling. Verdens bistandsbudsjetter er heller ikke tilstrekkelig når klimakrisen kommer på toppen av dette. Derfor må det tenkes nytt, sier de seks generalsekretærene. 

Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp 
Jan Egeland, generalsekretær i Norsk Flyktninghjelp 
Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors 
Martha Skretteberg, generalsekretær i Caritas 
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna 
Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Oversikt over utvalgsmedlemmer:  

  • Vidar Helgesen 
  • Thina Saltvedt 
  • Roger Schjerva 
  • Snorre Kverndokk          
  • Steffen Kallbekken 
  • Ottar Mæstad 
  • Naja Møretrø 
  • Karoline Andaur 
  • Sigrun Aasland 
  • Julie Rødje 

Utvalget skal levere rapport i løpet av mai 2023.