Norges totalforsvar må skille mellom det sivile og det militære

Forsvarskommisjonen tar utgangspunkt i at krigen har kommet nærmere Norge.

Når de samtidig tar til orde for tettere samhandling mellom militære og sivile aktører, vil dette kunne bidra til at sivile vil bli utsatt for angrep fordi skillet mellom sivil og militær blir utydelig.

En av de viktigste grunnsetningene i krigens folkerett er skillet mellom militære personer og objekter som er lovlige mål, og sivile personer og objekter som ikke er det. Unntaket er når sivile deltar direkte i fiendtlighetene – de blir da et lovlig mål. Når private selskaper og sivile gir direkte støtte til militære operasjoner, kan de altså miste beskyttelsen mot angrep etter krigens folkerett.

– Det er positivt at kommisjonen ser og anerkjenner at bruk av sivile i militær innsats medfører folkerettslige konsekvenser, og at beredskapslovgivningen i Norge må utformes slik at dette tas hensyn til, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Å viske ut skille mellom forsvaret og sivilbefolkningen er risikabelt.

– Vi opplever likevel at hverken forsvaret eller de private selskapene de benytter har klargjort godt nok hvilken risiko dette innebærer for private selskaper som for eksempel skal levere drivstoff, logistikk og transport. I tillegg kan det også medføre store og alvorlige konsekvenser for sivilsamfunnet dersom for eksempel den sivile infrastrukturen tas i bruk for militære formål, fortsetter Bergh.

Det er meget bekymringsfullt at rapporten kun nevner krigens folkerett i bisetninger. Dette er det viktigste bolverket det internasjonale samfunnet har for å sikre størst mulig humanitet i krig, og dermed beskyttelse av sivilbefolkningen, også egen. Rapporten burde derfor vektlagt behovet for å styrke opplæringen av militære styrker i krigens folkerett, og andre tiltak for å sikre respekt for dette regelverket. Dette er ekstra bekymringsfullt når vi vet at rapporten vil bli studert langt ut over Norges grenser.

– Vi har et sett av regler som må følges i væpnet konflikt. I rapporten til kommisjonen leser vi blant annet at «Potensielle fiender vil antagelig bry seg lite om folkerettslige distinksjoner». Det betyr ikke at Norge kan legge krigens regler til side. At noen bryter loven betyr ikke at lovene ikke gjelder, sier Bergh.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt 
+47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no