Røde Kors bekymret for beredskapen i Finnmark

Klimaendringer, aldrende befolkning og et nytt sikkerhetspolitisk bilde, gjør at Røde Kors ser behovet for en ekstra satsing på beredskap i de nordligste områdene i landet.

Røde Kors satser stort i Finnmark, og setter av 12 millioner kroner for å øke beredskapskraften de neste årene. Gjennom rekruttering av flere ansatte og frivillige, samt etablering av nye lokalforeninger, vil Røde Kors og lokalsamfunnene i området stå bedre rustet til å respondere på kriser. 

Behov for lokal tilstedeværelse

– Det området som utgjør Finnmark fylke har helt spesielle vilkår knyttet til beredskap. Røde Kors vil nå styrke både egen beredskapskompetanse i området og arbeide for å rekruttere flere kompetente frivillige. Vi vil også jobbe for et enda tettere samarbeid med offentlige beredskapsaktører, sier president i Røde Kors, Siri Hatlen.

Finnmark opplever relativt ofte at uvær og snøskred blokkerer mange veier samtidig og gjør det umulig å bevege seg mellom bebodde områder. Senest i februar i år ble en rekke veier, inkludert E6, stengt på grunn av uvær.

– I Finnmark, som er vårt største fylke i areal, finner vi noen av de lengste responstidene for nødetatene. Dette understreker behovet for lokal tilstedeværelse av frivillige og kompetente hjelpemannskaper, og det tar Røde Kors på alvor, sier Røde Kors-presidenten.

Ekstra sårbart

Finnmark betraktes som ekstra sårbart for ulykker, naturfarer som ekstremvær, skred og flom.  Andre drivere for sårbarhet er konsekvensene av klimaendringene, den sikkerhetspolitiske situasjonen, økt turisme og maritim trafikk i et område med knappe beredskapsressurser.

– Når ulykken er ute og mange mennesker trenger hjelp samtidig til lands eller til havs, vil det ofte være avgjørende at de offentlige tjenestene støttes av lokale frivillige mannskaper som er på stedet fra før. Befolkningen i Norge blir eldre og flere unge flytter mot byene og dette fører til færre hender og flere som trenger hjelp, sier Hatlen.

– Røde Kors vil utforske nye responskonsepter tilpasset situasjonen i Finnmark, ansette flere med beredskapskompetanse og intensivere rekrutteringen av frivillige både innenfor hjelpekorps og omsorgsaktiviteter. Frivillige og offentlige ressurser til å ta seg av mennesker som rammes av ulykker og krise må prioriteres i Finnmark, sier Røde Kors-presidenten.

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no