Røde Kors forventer en forsvarlig bemanning i helse- og omsorgstjenesten

I dag legger regjeringen frem nasjonal helse- og samhandlingsplan for Stortinget. Røde Kors håper stortingsbehandlingen av planen fører til god omsorg og mer frivillig aktivitet i eldreomsorgen.

– Nå står vi overfor en utvikling der andelen eldre kommer til å øke, og selv om mange eldre er aktive og har god helse vil det særlig blant de eldste eldre være flere som vil trenge omsorg og helsehjelp. Dette vil stille nye krav til helse- og omsorgstjenestene som må sikres god og kvalifisert bemanning i årene fremover. Helse- og omsorgstjenestene kan i samspill med frivillige bidra til at eldre over hele landet får gode og meningsfulle leveår, livet ut, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors. 

Ifølge regjeringens egen omtale handler planen om helse- og omsorgstjenesten som helhet. Den skal legge rammene for både sykehussektoren og kommunehelsetjenesten den neste fireårsperioden. Planen skal også følge opp rapporten fra Helsepersonellkommisjonen, som ble satt ned av regjeringen for å fremme tiltak for økt utdanning og rekruttering av helsepersonell.

Helsepersonellkommisjonen anbefalte blant annet at personellet i helse- og omsorgstjenesten ikke bør øke vesentlig og at det skal bli færre ansatte per pasient. Bergh er bekymret for følgene dersom disse anbefalingene blir førende for utviklingen i helsetjenesten.

– Allerede i dag ser vi eksempler på alvorlige konsekvenser av underbemanning i den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Gjennom flere rapporter har Røde Kors blant annet pekt på at eldre beboere i institusjoner mangler et meningsfylt aktivitetstilbud, opplever ensomhet og har liten kontroll over egen hverdag. I verste fall får de ikke tilstrekkelig ernæring, helsehjelp eller sosial kontakt. Mange beboere og pårørende mener det er behov for flere ansatte som har mer tid og er tilgjengelige for beboerne.

Bergh viser til rapporten “Ingen tid til omsorg” (2018), som bygger på tilbakemeldinger fra 420 frivillige Røde Kors-besøksvenner i eldreomsorgen. En gjennomgående tilbakemelding fra de Røde Kors-frivillige er at personalet i omsorgstjenesten har for liten tid til å yte god omsorg.

I en kommende Røde Kors-rapport om omsorgssvikt på sykehjem – basert på spørreundersøkelser blant både sykehjemsbeboere og besøksvenner – setter mange av respondentene omsorgssvikt i sammenheng med underbemanning, og peker på tidspress som en forklaring på at beboere unnlater å varsle om omsorgssvikt.

Sammenhengen bekreftes også i forskning. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har utgitt en rapport som sammenfatter forskning og statistikk fra ulike kilder. Den konkluderer med at sykepleiermangel i sykehjem og hjemmesykepleien er et stort og økende problem, og at det går ut over kvaliteten og forsvarligheten i tjenesten (NOVA-rapport 14/20).

Røde Kors håper helseplanen fører til en vesentlig forbedring av samhandlingen mellom sykehusene og kommunene.

–  Eldre må sikres helhetlige tjenestetibud, og ikke ende som kasteballer mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det finnes for mange eksempler på at dårlig samhandling mellom sykehus og kommunale tjenesteapparatet har resultert i et uverdig tilbud. Det må være medisinske behov og pasientenes beste som avgjør hvor en person får behandling, ikke økonomien til sykehusene eller kommunene, sier Bergh.

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no