Revidert nasjonalbudsjett: Etterlyser styrket frivillig beredskap

Røde Kors etterlyser en styrking av den frivillige beredskapen når det nå kommer en betydelig og viktig styrkning av sikkerhet og beredskap i det offentlige.

Det er bra at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til forsvar, sikkerhet, politi og beredskap. Men vi etterlyser en klarere prioritering av helheten i nasjonal beredskap, som består av offentlig, privat og frivillig sektor i samspill, sier Røde Kors generalsekretær Anne Bergh.

Beredskap handler ikke bare om de offentlige ressursene, men også om å sikre at vi nasjonalt har frivillige ressurser, med kompetanse og kapasitet som kan aktiveres når det uforutsette inntreffer.

– Vi har invitert Regjeringen til et spleiselag for å styrke den frivillige beredskapen i Finnmark. Det vil være både en god investering og en innsats vi mener ikke kan vente. Vi er dermed overrasket over at det foreløpig ikke er funnet plass i revidert budsjett til en satsing på frivillig beredskap i vårt nordligste fylke. Totalberedskapskommisjonen foreslo en betydelig økning i støtten til de frivillige beredskapsorganisasjonene og det håper vi Stortinget vil være med på, sier Bergh.

Regelstyrt momskompensasjon

Røde Kors er også skuffet over at det viktige kravet til de frivillige organisasjonene om trygg og forutsigbar ordning for å få erstattet moms ikke er innført.

– Det er skuffende at Regjeringen ikke har foreslått regelstyring av momskompensasjonen i revidert nasjonalbudsjett. Det vil gi de frivillige trygghet, forutsigbarhet og mulighet til å bruke tiden på det viktigste: menneskemøter og livreddende beredskap, sier Røde Kors’ president Siri Hatlen.

Røde Kors er også glade for at regjeringen øker støtten til kriminalomsorgen og til arbeidet for å redusere sosial kontroll og ærerelatert vold.

Støtten til Kriminalomsorgen vil bedre soningsforholdene i fengsel. Bedre bemanning kan minske bruken av isolasjon. Røde Kors-frivillige er tilstede i alle norske fengsler, og ser skadene bruken av isolasjon påfører innsatte. 

Røde Kors-telefonen har lang erfaring med å hjelpe mennesker som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått en økning på 5 millioner til tilskuddsordningen telefontjenesten mottar støtte fra. 

 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no