Atomvåpen virker

– Vi kan ikke redusere atomdebatten til et spørsmål om strategi og avskrekking. Atomvåpen virker, og er en høyst reell trussel vi må ta på alvor, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Denne uken er det første statspartsmøtet til traktaten om forbud om atomvåpen. Selv om Norge ikke har signert avtalen, vil Norge delta på møtet som observatør. Avtalen tar utgangspunkt i konsekvensene våpenet har på mennesker, og ikke strategiske vurderinger.

– Dette handler om menneskeliv, og ikke strategi og avskrekking. 77 år etter eksplosjonene i Hiroshima og Nagasaki behandler Røde Kors-sykehusene fortsatt flere tusen overlevende for lidelser direkte knyttet til konsekvensene av atombombene.  Det er derfor på høy tid at vi forbyr disse våpnene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Atomvåpen skiller seg fra alle andre våpen, både på grunn av de enorme ødeleggelsene en enkelt eksplosjon forårsaker, men også fordi våpenet fortsetter å ramme generasjoner i tiår etterpå. Av befolkningen i Hiroshima er det anslått at 80.000 døde umiddelbart og ytterligere 60.000 i de påfølgende dagene og ukene.

I Japan har overlevende etter eksplosjonen fått et eget navn, «Hibakusha», som betyr «mennesker rammet av bomben». Felles for mange av dem er at  de har hatt behov for betydelig medisinsk oppfølging.  

Japanske myndigheter har anerkjent 650.000 mennesker i Hiroshima og Nagasaki som hibakusha. Røde Kors-sykehusene i Hiroshima og Nagasaki har i sin medisinske oppfølging av hibakushaene hatt mer enn 2,6 millioner innleggelser, og ytterligere 2,5 millioner medisinske konsultasjoner.  

– Lidelsene til de overlevende etter atombombene, hibakushaene, er grusomme. De viser med all tydelighet at atomvåpenets konsekvenser verken har begrensninger i tid eller rom. Bombene som falt over Hiroshima og Nagasaki var små sammenlignet med dagens arsenal, og de umiddelbare og langsiktige konsekvensene dersom atomvåpen igjen blir tatt i bruk er utenfor det som er mulig å ta inn over seg. 

Helsen til barn født av hibakusha har fått økt fokus de siste årene. Denne «andregenerasjon» nærmer seg nå 50 og 60 år og alderen hvor man er ekstra utsatt for kreftsykdommer. Dersom strålingen har skadet genene til hibakushaene, slik studier på dyr har vist, vil strålingsskader overføres på nye generasjoner og skape nye ofre 77 år etter selve eksplosjonen.  

På tross av denne kunnskapen er det nå forventet en økning av antall atomvåpen i verden det neste tiåret, sier en ny forskningsrapport fra SIPRI. Risikoen for bruk er allerede høyere enn noen gang, og SIPRIs rapport viser at det er fare for at enda flere land tilegner seg kjernevåpen. Dette truer vår felles sikkerhet da de humanitære konsekvensene av atomvåpen ikke kan begrenses av landegrenser, og innebærer enorme menneskelige lidelser. I møtet med denne trusselen trenger vi nytenkning og vilje til å sette mennesket i fokus når atomvåpens legitimitet diskuteres, og forbudsavtalen har evnet å gjøre nettopp det.   

– Hibakushaene opplevde helvete på jorden og mange av dem har viet livet sitt til å fortelle om virkeligheten for å hindre at det skjer igjen. De vet at atomvåpen handler om mennesker og hvor vi setter grensene for hva som er akseptabelt, menneskelig, juridisk og moralsk. La oss lytte til hibakushaenes appell og styrke innsatsen for å fjerne atomtrusselen. Kun et forbud vil sikre at vi aldri opplever Hiroshima og Nagasaki igjen. 

I en tid hvor atomvåpen trusselen igjen er høyaktuell, har Norge har nå en unik mulighet til å påvirke og knesette forbudet slik at det vil gjelde alle, og forplikte alle til total atomnedrustning. Det må Norge understreke, både på statspartsmøtet denne uken, og neste uke når Norge møter andre Nato-land for å legge alliansens nye atomvåpenstrategi, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no