Det har aldri hastet mer med klimakutt

Framtidige generasjoner avhenger av at verden lykkes med kraftige klimakutt nå, også Norge. Klimatiltakene kan rett og slett ikke bli for ambisiøse, mener generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Regjeringen presenterte i dag sin Klimaplan for 2021-2030.

– Vi har ni år på å halvere klimautslippene. Framtidige generasjoner avhenger av at verden lykkes med det, også Norge. Klimatiltakene regjeringen har presentert i dag er et godt utgangspunkt, men klimakrisen gir konsekvenser i et dramatisk omfang. Vi er bekymret for at det som er presentert i dag ikke er tilstrekkelig for at Norge oppfyller sine forpliktelser i Paris-avtalen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Planen som er lagt fram i dag, gir ikke godt nok svar på hvordan Norge skal nå målene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen om å kutte klimautslippene med opptil 55 prosent, mener Røde Kors. Klimakur 2030 som ble presentert i januar i fjor, viser at det er mulig å kutte 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor.

–  Konsekvensene av manglende kutt i dag er mangedoblet om få år. Også vi tror på betydningen av forskning, innovasjon og teknologi. Samtidig kan vi ikke underslå at veien mot et klimanøytralt samfunn krever konkret innsats og omstillingsvilje fra organisasjoner, bedrifter og grupper i alle sektorer, sier Apeland.

Ekstremvær og klimarelaterte katastrofer har rammet 3,9 milliarder menneskene de siste 20 årene. Klimakrisen forverrer og forlenger dessuten humanitære kriser i områder rammet av krig og konflikt.  Beregninger fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet viser at innen 2050 vil minst 200 millioner mennesker ha behov for akutt, internasjonal nødhjelp hvert år på grunn av klimarelaterte katastrofer om utviklingen fortsetter som nå. Det er dobbelt så mange som i dag. De økonomiske kostnadene for dette kan bli i størrelsesorden 170 milliarder kroner, hvert år.

– Vi har ikke råd til å velge de enkleste løsningene. Menneskers liv, helse og mulighet til å sikre sine barns framtid rammes hardt, og de som rammes hardest er de som allerede har minst, sier Apeland.

Klimakrisen har også tatt liv i Norge, og det er reell frykt for at det kan skje igjen. Før jul kom rapporten «Er vi forberedt?» der Røde Kors sammen NVE, DSB og Statkraft peker på de nye klimarisikoene som vil ramme Norge framover. Ifølge rapporten er 56 prosent av befolkningen bekymret for mer ekstremvær. Kun 1 av 5 mener Norges beredskap er god nok i møte med flere ekstreme naturhendelser.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99