Røde Kors: Må prioritere ensomhetsbekjempelse etter pandemi

Én av fire nordmenn sier at de kjenne seg mer ensomme etter to år med pandemi. Røde Kors advarer mot å glemme ensomheten. – Samfunnskonsekvensene blir store om flere faller utenfor.

– Vi er bekymret for at pandemiens langvarige konsekvenser kan føre til større utenforskap. Her må kommuner, storting og frivilligheten jobbe sammen, sier Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors.  

1 av 4 er mer ensomme nå enn før pandemien. Det betyr at om lag én million unge og voksne i Norge kjenner seg mer ensomme når enn de gjorde før mars 2020. Det kommer frem i den ferske Røde Kors-rapporten “Hver dag og hver natt virker som en evighet”, om de psykososiale konsekvensene av to år med pandemi i Norge. 

Det er de yngste og de eldste som i størst grad oppgir at de kjenner seg ensomme. Rapporten bygger blant annet på en spørreundersøkelse med 1.205 respondenter i alderen 16 til 99 år gjennomført av Opinion på vegne av Røde Kors.  

Røde Kors etterlyser at regjeringen, stortinget og kommunene tar større ansvar for ensomhetsbekjempelse.  

– Pandemien har fungert som et forstørrelsesglass på utfordringer som fantes fra før. Flere er blitt ensomme som følge av pandemien, og vi ser behovet for en samlet innsats, sier Sveinsvoll.  

Studenter og seniorer særlig utsatt 

I den nye rapporten kommer det frem at flere unge jenter enn gutter forteller at de er ensomme, både før pandemien og nå. Blant de unge som har kuttet ned på samvær med vennene sine under pandemien og som ser venner sjeldnere enn de ønsker, sier hele 65 prosent at de er ensomme nå.  

Blant studentene sier 44 prosent at de ofte eller av og til føler seg ensomme. Fire av fem studenter sier at pandemien har ført til dårligere studiekvalitet.  

Nesten en tredjedel av de eldste eldre over 80 år er ensomme nå. Blant seniorene er ensomhetstallene høyere hos kvinner sammenlignet med menn, både før og under pandemien.  

Tre råd fra Røde Kors  

Organisasjonen trekker frem tre tiltak som må på plass: Flere møteplasser og samtaletilbud for barn, unge og studenter, kraftig innsats for eldre og det må lovfestes at ensomhet er et område kommunene må følge opp. 

Det er også behov for langsiktige midler til frivilligheten for å bidra til ensomhetsbekjempelse. I dag har Røde Kors over 10.000 frivillige besøksvenner, men fortsatt er det over 1.000 personer som venter på en besøksvenn de kan prate med. Organisasjonen mener kommunene må ha eldrekoordinatorer, og må sørge for at eldre som bor hjemme har tilbud om faste personer som følger dem opp.  

I dagens folkehelselov er ensomhet ikke nevnt. Også dette må endres, mener Røde Kors.  

– Tiden er inne for å sette inn et ekstra gir i kampen mot ensomhet. Våre råd til myndighetene er derfor tydelige: Prioriter unge, eldre og ta ensomhet inn i folkehelseloven for å sikre systematisk oppfølging, sier Sveinsvoll.  

 

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no