Flere kommuner må inngå beredskapssamarbeid

Røde Kors ønsker et tettere samarbeid med alle kommuner i Norge for å sikre frivillig beredskapsstøtte i krisesituasjoner som den mange kommuner står i nå.

Røde Kors-frivillige i mer enn 50 lokallag bistår akkurat nå lokale myndigheter med en lang rekke tjenester knyttet til den pågående korona-pandemien. Syketransport, assistanse ved prøvetaking, hjemkjøring av mat og ambulansetjenester er noen av disse.

– Våre frivillige landet over sitter på kompetanse i både førstehjelp, søk og redning og psykososialt arbeid. Vi ønsker at denne kompetansen skal være tilgjengelig så raskt som mulig når det er behov for den, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

I tillegg til de femti kommunene det allerede er iverksatt konkrete tiltak, pågår det en løpende dialog mellom Røde Kors og kommuner over hele landet. 258 av 356 kommuner har samarbeidsavtaler med Røde Kors. Det betyr at 98 kommuner står uten slike avtaler.

Les fersk rapport "De lokale kreftene" - Hendelsesrapport for 2019

– Vår erfaring er at ressursene finner hverandre lettere i kommuner der det er klare og formelle avtaler mellom myndighetene og frivillige aktører som Røde Kors, sier generalsekretæren.

I kommunens kriseråd

Slike samarbeidsavtaler omfatter blant annet felles øvelser og avtaler om hvilken bistand som kan ytes i gitte krisesituasjoner. De innebærer også ofte at Røde Kors er fast medlem i kommunenes kriseråd.

– Gjennom slike samarbeid blir man kjent med hverandre på en måte som er verdifull når krisen inntreffer. Rask respons og bistand handler ofte om at man vet hvem man skal snakke med og vet hvem man kan sette sin lit til, sier Apeland.

Tirsdag legger Røde Kors frem sin hendelsesrapport for 2019, som har nettopp samarbeid mellom kommunene og frivilligheten som tema.

Like før rapporten gikk i trykken, rammet koronapandemien Norge og både myndighetenes og de frivillige organisasjonenes beredskapsplaner ble aktivert i stor skala.

– I rapporten for 2019 hadde vi valgt å fokusere på viktigheten av tett samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner, med den store frivillige responsen rundt Viking Sky-ulykken på Hustadvika som bakteppe. Denne type samarbeid ser vi akkurat nå, dag for dag, gir positive effekter i responsen mot koronaviruset, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

En av kommunene med en slik samarbeidsavtale er Bærum der Røde Kors nå bistår i koronaresponsen ved legevakten i Sandvika. Gjennom øvelser og felles planmøter har man i forkant utvekslet erfaringer og blitt kjent med hverandres styrker og svakheter.

– Bærum Røde Kors og Bærum kommune har hatt beredskapsavtale siden 2015. Den gir oss en trygghet for at Røde Kors bistår kommunen, også i kritiske situasjoner. Røde Kors yter viktige bidrag til vårt beredskapsarbeid, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

– Røde Kors tar nå til orde for en skikkelig innsats både fra vår side og fra de nærmere 100 kommunene som ikke har beredskapsavtale. Vi ønsker at alle kommuner sørger for å inkludere frivillige organisasjoner i planverket og sine øvelser, slik at den totale beredskapen er så god som mulig når krisene rammer, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99