Krever styrking av lokal beredskap for å møte klimakrisen

Røde Kors ber regjeringen gjøre mer for å styrke lokal beredskap i møte med klimakrisen.

– Samfunnssikkerhetsmeldingen som ble lagt fram i dag, tar ikke nok høyde for at lokale krefter vil være sentrale for å håndtere de krevende utfordringene som vil komme, mener Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

– Vi vet at klimakrisen vil treffe oss enda hardere, blant annet vil vi få mer uforutsigbart vær og ekstreme værhendelser. Lokal og frivillig beredskap er helt avgjørende for å sikre folk når krisen rammer. Skal vi klare det, trenger vi å styrke de verktøyene og tiltakene vi allerede har, sier Sveinsvoll.

Røde Kors-presidenten påpeker at politiet og andre beredskapsaktører de siste årene har fått et nødvendig løft, mens bevilgningene til den frivillige beredskapen over statsbudsjettet ikke er blitt styrket i vesentlig grad.  

– Det er positivt at Samfunnsikkerhetsmeldingen og ny Langtidsplan for Forsvarssektoren lanseres samtidig og ses i sammenheng. Totalforsvaret blir et viktig verktøy for å møte de mange og store utfordringene vi står foran, sier Sveinsvoll og fortsetter:

–  Røde Kors forventer at regjeringen følger opp samfunnsikkerhetsmeldingen med ressurser for å opprettholde og styrke samhandlingen mellom den frivillige, lokale beredskapen og den offentlige, sier Sveinsvoll.

Regjeringens samfunnsikkerhetsmelding og den nye Langtidsplanen peker på frivillige organisasjoner som en sentral del av den norske redningstjenesten- og beredskapen i Norge. Meldingen er derimot ikke tydelig nok på hvordan kommuner og frivilligheten skal sikres nok ressurser til å håndtere fremtidige større og hyppigere alvorlige hendelser, blant annet på grunn av mer ekstremvær.

Flere vil trenge hjelp samtidig

Når ekstremvær skjer oftere og på større geografiske områder, vil flere trenge den samme hjelpen samtidig. Det øker presset på den lokale beredskapen, viser Røde Kors-rapporten «Norges klima og beredskap».

– Variasjonene i hendelsene vil være store, og mye vil skje samtidig. Det er helt avgjørende med nok redningsmannskaper og utstyr til både å redde liv og sikre kritiske samfunnsfunksjoner når nabolaget rammes av en katastrofe. Frivillige mannskaper vil få en enda mer sentral rolle fremover, sier Sveinsvoll.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99