Norsk satsning på klimatilpasning må nå mennesker i konfliktområder

Regjeringens klimatilpasningsstrategi er et stort skritt i riktig retning for å redusere de humanitære konsekvensene av klimaendringene, men Røde Kors frykter at den ikke når de aller mest sårbare.

Med sin nye «Strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse», vil regjeringen satse på tidlig varsling av ekstremvær og finansering av beredskap for å forebygge klimarelaterte katastrofer og bekjempe sult.  

Det er en satsing Røde Kors hilser velkommen.  

– Klimakrisen tar liv og fører til dramatiske konsekvenser. Tilpasning og forebygging er svært viktig for å beskytte dem som rammes hardest. Det er positivt at norske myndigheter vil gjøre det lettere å støtte sårbare mennesker før katastrofene finner sted, og dermed redusere de humanitære konsekvensene, sier Røde Kors’ generalsekretær Bernt G. Apeland 

Røde Kors’ rapport The Cost of Doing Nothing viser at det nå er 108 millioner mennesker som årlig trenger nødhjelp på grunn av klimarelaterte katastrofer.  

Røde Kors-bevegelsen har det siste tiåret vært en pådriver for bruk av vær- og klimatjenester til å støtte klimautsatte lokalsamfunns beredskap. Når mennesker i områder som venter ekstremvær får penger eller nødvendige materialer før hendelsen faktisk skjer, får de muligheten til å beskytte seg og sine nærmeste, eiendeler og levebrød. 

Likevel er Røde Kors bekymret for at regjeringens satsning på klimatilpasning ikke vil være tilstrekkelig for menneskene som lever i land og områder som både er rammet av klimakrise og konflikt.  

– Tolv av de tjue mest klimasårbare landene i verden er også rammet av konflikt. Det er veldig viktig at vi får mer kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringene og konflikt. Samtidig er ikke det nok: Vi trenger også å styrke evnen til å rent praktisk å gjennomføre klimatilpasning i områder der konflikt gjør at det er vanskelig å komme til, sier Apeland. 

Å lykkes med tidlig varsling av katastrofer og føre-var-handlinger avhenger av samarbeid mellom lokale myndigheter, fagfolk og beredskapsansvarlige. Et slikt samarbeid kan være ekstremt utfordrende i områder med konflikt, både på grunn av svekket tilgang, lav tillit og utrygghet.  

Norges Røde Kors’ rapport «Overlapping vulnerabilities» viser at krig og konflikt gjør det vanskelig å gjennomføre tiltak som gjør befolkningen mindre sårbar for klimaendringer og naturkatastrofer. En nylig FN-rapport om katastrofeforebygging viser også at land berørt av konflikt får mindre støtte til å styrke mekanismer for tidlig varsling, sammenlignet med andre sårbare land. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no