Ny Røde Kors-rapport avdekker sviktende helsetilbud på Trandum

Forholdene på Trandum har fått kritikk fra ulike kontrollorganer i en årrekke. –  Nå haster det å sikre internertes fysiske og psykiske helse, sier generalsekretæren i Røde Kors.

– Det er skuffende at dette fortsatt ikke er løst. Det er nødvendig med endringer for å sikre en human behandling av menneskene som er internerte på Trandum, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

Etter en lang koronaperiode med strenge besøksrestriksjoner på Trandum, politiets utlendingsinternat, er de frivillige fra Røde Kors nå tilbake. Her møter de hver uke mennesker som er internerte i påvente av frivillig utreise eller ufrivillig tvangsutsending fra Norge.  

I en ny rapport fra Røde Kors samles erfaringer fra de siste ti årene med frivillige besøk på Trandum. Rapporten slår fast at det er betydelige mangler i helsetilbudet til de internerte.  

Vedvarende utfordringer 

Røde Kors har observert gjentagende og vedvarende humanitære utfordringer ved internering på Trandum. De største bekymringene er tilgang til helsetjenester og utfordringer som følge av streng frihetsberøvelse.  

Dette er blant funnene i rapporten: 

  • Internerte er utrygge på helsetjenesten. Helsetilbudet oppfattes ikke som uavhengig og mange vet ikke hvilke rettigheter de har.  
  • Det har ikke vært systematisk bruk av tolk i forbindelse med helseundersøkelser og oppfølging.  
  • Det er svært mangelfullt tilbud innen psykisk helse. Det er ikke tilgang på psykolog eller psykiater på Trandum.  
  • Høyt sikkerhetsfokus går på bekostning av psykisk helse. Det er betydelig bruk av innlåsing og lite luftetid.  

Bør vurdere alternativer til internering 

Røde Kors anbefaler at det etableres et uavhengig helsetilbud som sikrer de internertes helse bedre enn i dag. Helsetilbudet bør være uavhengig av politiet.  

– Det er avgjørende at de internerte sikres reell tilgang til et forsterket og tilpasset helsetilbud. Mulighet for kommunikasjon med familie og nettverk, vil være en annen viktig forbedring. Men aller viktigst er at det utredes alternativer til internering av migranter i Norge, spesielt i tilfeller der uttransport ikke gjennomføres i løpet av få dager. Frihet og alternativer til internering bør alltid vurderes før det tas en beslutning om å internere, sier Apeland. 

Kritisert fra flere hold 

Flere internasjonale organer og ulike menneskerettighetsaktører har over tid kritisert forholdene ved Trandum utlendingsinternat, blant dem FNs torturkomité, Europarådets torturkomité og Sivilombudsmannen. 

– Trandum framstår som et fengsel selv om flertallet av de som sitter der ikke har gjort noe straffbart. Det er et stort paradoks, sier Apeland. 

Trandum er Norges eneste lukkede institusjon for utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge. De fleste er på Trandum i under 72 timer. Samtidig er det mange som bor her i mange uker før de sendes ut av landet. Røde Kors-frivillige møter langtidsinternerte som har vært på Trandum i månedsvis, noen så lenge som halvannet år.