Røde Kors ber politiet og skolene se etter familievold under nedstengning

Nå ber Røde Kors barne- og familieministeren redegjøre for kompenserende tiltak for å beskytte sårbare barn og unge i en krevende tid.

– Røde Kors er svært bekymret for barn og unge i nedstengningen på grunn av pandemien. Nå må samfunnet beskytte de mest utsatte som rammes av vold og overgrep, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland. 

Røde Kors ber nå regjeringen redegjøre for hvilke kompenserende tiltak som gjøres for å sikre god beskyttelse av barn og unge i områdene hvor skolene er stengt ned. Røde Kors har sett hvor store konsekvenser nedstengningen får for hele samfunnet. 

– Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad må presentere en oversikt over hvordan sårbare barn og unge nå ivaretas dersom de trenger hjelp på grunn av farlige familiesituasjoner hjemme, sier Apeland.  

Organisasjonen er også bekymret for de barna som lever i vanskelige livssituasjoner som ikke allerede er kjent i hjelpeapparatet eller i skolen.  

Må spørre hvordan det går hjemme 

Røde Kors mener hjelpeapparatet i kommunene nå må fange opp familier som trenger hjelp i en vanskelig tid og lister opp: 

  • Familier som opplever vanskelige dager må oppsøke hjelp hos familievernet eller barnevernet.  
  •  Politiet må prioritere saker som omhandler familievold.  
  • Familievernet må rustes for å drive lavterskelstøtte til familier som sliter.
  • Helsesykepleiere må drive oppsøkende virksomhet, særlig overfor elever de mistenker blir utsatt for vold eller overgrep hjemme. De bør ringe og spørre hvordan det går hjemme nå.
  • Skoleledelsen bør gi tilbud til lærere om opplæring i hva som kan være kjennetegn på at barn blir utsatt for vold eller omsorgssvikt og hvordan de kan snakke med barn om vanskelige opplevelser.
  •  Det må legges til rette for at barn og unge som har særlig behov for det kan være på skolen. Det må være lett å be om dette uten å måtte føle seg presset til å fortelle hvorfor.  
  • Barnevernet må kunne gi støtte raskt til familier som har det vanskelig. 

Økning i vold under pandemien 

Antall alvorlige voldssaker mot barn har økt kraftig under pandemien. I 2020 har politidistriktene startet etterforskning i 53 saker som omhandler alvorlig vold mot barn. Det er en økning på 36 prosent fra 2019, da tallet var 39 saker. 

Røde Kors har i en fersk rapport akkurat gjennomgått forskning om konsekvensene av nedstengning. Her kommer det frem at: 

  • Barn, unge og studenter er blitt vår “koronagenerasjon” og er svært hardt rammet av smitteverntiltakene som følge av pandemien. 
  • Spesielt barn og unge i sårbare situasjoner som allerede har det vanskelig hjemme, har vært utsatt.  
  • Én studie viser at 1 av 6 barn har opplevd vold og overgrep i løpet av perioden skolen var stengt. I NKVTS-rapporten Barn, ungdom og koronakrisen fremkommer det svært urovekkende funn. Omkring én av seks deltakere i studien, som er i aldersgruppen 13–16 år, fortalte at de hadde vært utsatt for vold eller overgrep i ukene skolen var stengt.

Når det gjelder fysisk eller psykisk vold forteller rundt 20 prosent at de opplevde det for første gang, mens 80 prosent hadde opplevd det også tidligere. Dette er en alarmerende høy andel barn og unge som utsettes for vold. Det viser også at det hovedsakelig er ungdom som tidligere har vært utsatt, som igjen ble utsatt for vold hjemme under nedstengningen.  

– Vi må lære av det vi har sett under nedstenginger tidligere og beskytte de mest sårbare barna bedre denne gangen, sier Apeland.