Røde Kors: Uverdige forhold for barn som ikke har noe fast hjem

Ungdom som bytter seksuelle tjenester mot et sted å bo, barn som sover ute og unge som blir plassert på hospits hvor det er mye rus.

Dette er noen av eksemplene som dokumenteres i en ny rapport fra Røde Kors som viser at barn og unge faller utenfor i to av Norges største byer. 

– Rapporten dokumenterer uverdige forhold for barn og unge som mangler et hjem, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. – Når vi i dag markerer at det er 31 år siden FNs barnekonvensjon trådte i kraft hadde vi nok alle forventet at vi klarer å gi alle barn i landet tak over hodet, sier Apeland.

Røde Kors har i en ny rapport undersøkt bostedsutfordringer i Oslo og Trondheim. 89 skoler har meldt inn erfaringer med unge mellom 15-23 år som har problemer med bosituasjonen. 

Over halvparten av skolene svarte at de visste om unge mellom 15 og 23 år som er hjemløse eller har hatt utfordringer med bosted i løpet av det siste skoleåret. 

I rapporten “De får ikke en sjanse: Om unge med bostedsutfordringer” har forsker Ingrid Iversen Hølaas i Røde Kors intervjuet miljøarbeidere, rådgivere og andre ansatte i videregående skole som arbeider tett på problematikken. I tillegg er det intervjuet 80 ungdommer og ansatte i hjelpeapparatet i Oslo og Trondheim. 

Tilbudet er ikke godt nok 

Rapporten viser at ungdom som går på skole også har utfordringer med bosituasjonen og flere må flytte rundt eller sove på sofa hos venner. Informanter melder også om at barn i Oslo sover ute fordi de ikke har et bedre sted å være. 


– Rapporten avdekker at Norge dessverre ikke klarer å gi et godt nok tilbud til barn og unge med boligproblemer. Hjelperne gjør en kjempeinnsats, men det jobbs ikke systematisk nok. Det gjør at flere havner utenfor, og noen må sove på gata eller ty til svært dårlige alternativer, sier Ingrid Iversen Hølaas i Røde Kors. Hølaas er forsker og har hatt ansvaret for å skrive rapporten. 

Trenger et trygt sted å bo 

I arbeidet med rapporten har Røde Kors snakket med NAV, barnevernet, uteseksjonen og frivillige organisasjoner om situasjonen. Funnene viser behov for lavterskeltilbud for unge som trenger et trygt sted å bo. I tillegg trengs det bedre tilstedeværelse og samarbeid mellom de ulike instansene som jobber med ungdommene. Rapporten viser videre at bostedsutfordringer kan ramme i alle samfunnslag. 

Den viser også at gruppen er utsatt for farer og situasjoner som ikke burde forekomme i Norge i dag. Eksempler på dette er bytte av seksuelle tjenester for steder å bo, og unge som blir plassert på hospits med mye rus. 

– Vi lykkes i dag ikke godt nok med å gi alle barn et godt sted å bo. Røde Kors mener alle har rett på en god og trygg oppvekst, og da må vi ta bedre vare på barna som faller utenfor, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99